Openbare besluitenlijst 26 maart

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van de burgemeester en wethouders.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

731182 - Sociale Leefomgeving

Onderwerp: Evaluatie wijkaanpak Smitsveen

Beslissing: 

 1. Kennis te nemen van het rapport 'Evaluatie wijkaanpak Smitsveen'.
 2. De voortgang van de aanpak Smitsveen te borgen door deze te betrekken bij het Uitvoeringsplan IntegraleVisie Sociaal Domein en kadernota/begroting 2025.
 3. In te stemmen met het sturen van het weekbericht naar de raad.

726267 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: Raadsvragen artikel 46 RvO Torenstraat 16

Beslissing: In te stemmen met bijgevoegde antwoordbrief over de vragen van Soest 2002 over de Torenstraat 16.

713874 - Bedrijfsvoering

Onderwerp: ENSIA verantwoording 2023

Beslissing:

 1. De collegeverklaring over DigiD en Suwinet, alsmede de verantwoordingsrapportage BRP, BAG, BGT en BRO vast te stellen.
 2. De gemeenteraad te informeren door middel van het weekbericht.

712447 - SocialeLeefomgeving

Onderwerp: Jaarverantwoording VVE/LEA 2023

Beslissing: 

 1. De jaarverantwoording voor vroegschoolse educatie en de Lokale Educatieve Agenda 2023 vast te stellen.
 2. De vastgestelde jaarverantwoording voorschoolse educatie en de Lokale Educatieve Agenda 2023 te zenden aan de Inspectie van Onderwijs.
 3. Het weekbericht Jaarverantwoording voorschoolse educatie en de Lokale Educatieve  Agenda 2023 aan te bieden aan de raad.

738346 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: Technische wijziging verordening starterslening (reparatiebesluit)

Beslissing:

Artikel 1 sub a tot c van de concept Verordening Starterslening gemeente Soest 2024 als volgt te wijzigingen:

 1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen: 
  • Van meerderjarige, verblijfsgerechtigde en natuurlijke personen die behoren tot een groep terugkerende voormalige inwoners van de gemeente Soest, die zich opnieuw in de gemeente Soest willen vestigen en gedurende de afgelopen tien jaar tenminste zes jaar onafgebroken ingezetene is geweest van de gemeente Soest. In geval er sprake is van twee aanvragers geldt deze eis voor één van beide aanvragers.
  • Van meerderjarige, verblijfsgerechtigde en natuurlijke personen die een arbeidsovereenkomst met een duur van minstens een jaar hebben bij een werkgever die gevestigd is binnen de gemeente Soest minimaal een halve werkweek (18 uur). In geval er sprake is van twee aanvragers geldt deze eis voor één van beide aanvragers.