Openbare besluitenlijst 26 mei

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

1. 71877 - Ruimte

Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Verkeersplan Soest Zuid 2 (Station Soest Zuid)

Beslissing:

 1. In te stemmen met de Nota van zienswijzen
 2. Het bestemmingsplan ‘Verkeersplan Soest Zuid 2’ (station Soest Zuid)’, de Nota van Zienswijzen, het raadsvoorstel en het raadsbesluit aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen
 3. De gemeenteraad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het kostenverhaal op andere wijze is verzekerd

2. 71809 - Ruimte

Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Verkeersplan Soest Zuid 4 (De Bunt/tankstation) (Pimpelmees)

Beslissing:

 1. Het bestemmingsplan ‘Verkeersplan Soest Zuid 4 (De Bunt-Tankstation)’, het raadsvoorstel en het raadsbesluit aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen
 2. De gemeenteraad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het kostenverhaal op andere wijze is verzekerd
 3. Het besluit hogere waarden vast te stellen ingevolge de Wet geluidhinder

3. 71743 - Ruimte

Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Verkeersplan Soest Zuid 3 (Ossendamweg)

Beslissing:

 1. Het bestemmingsplan ‘Verkeersplan Soest Zuid 3 (Ossendamweg)’, het raadsvoorstel en het raadsbesluit aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen;
 2. De gemeenteraad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het kostenverhaal op andere wijze is verzekerd.

4. 71185 - Ruimte

Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Verkeersplan Soest Zuid 1 (Pimpelmees)

Beslissing:

 1. Het bestemmingsplan "Verkeersplan Soest Zuid 1 (Pimpelmees)", het raadsvoorstel en het raadsbesluit aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen
 2. De gemeenteraad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het kostenverhaal op andere wijze is verzekerd

5. 69814 - Samenleving

Onderwerp: Collegevoorstel concept zienswijze jaarverslag 2020 BBS

Beslissing:

 1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2020 van Uitvoeringsorganisatie BBS
 2. Aan de raad voor te stellen bijgaande zienswijze te versturen aan het bestuur van BBS

6. 69847 - Ruimte

Onderwerp: Beeldverslag gebiedsatelier Soesterberg Natuurlijk

Beslissing: Kennis te nemen van het beeldverslag gebiedsatelier Natuurlijk Soesterberg

7. 71151 - Samenleving

Onderwerp: Anterieure overeenkomst en grondruilovereenkomst Moerbessenberg 2-64

 1. In te stemmen met het sluiten van de anterieure overeenkomst met Stichting Portaal inzake een ontwikkeling van 60 nieuwe appartementen aan de Moerbessenberg 2-64 te Soesterberg
 2. In te stemmen met de grondruil waarbij de gemeente Soest een perceel grond overdraagt aan Stichting Portaal, gelegen aan de voorzijde van het perceel Moerbessenberg 2-64 te Soesterberg, kadastraal bekend gemeente Soest, sectie E nummer 4229 ged. met een totale grootte van circa 460 m² en Stichting Portaal aan de gemeente Soest overdraagt een perceel grond, gelegen aan de achterkant van het perceel Moerbessenberg 2-64 te Soesterberg, kadastraal bekend gemeente Soest, sectie E nummer 4227 ged. met een totale grootte van circa 473 m² voor een koopsom van 0 euro

8. 71413 - Samenleving

Onderwerp: SPUK-IJZ aanvraag verlies Optisport (zwembad) in verband met coronasluiting

Beslissing:

 1. Een bedrag van 185.814 euro aan te vragen via de rijksregeling Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK-IJZ) om hiermee Optisport tegemoet te komen in het verlies dat zij heeft geleden in 2020 als gevolg van corona
 2. De gemeenteraad te informeren over uw besluit

9. 69181 - Samenleving

Onderwerp: Kwijtschelding huren sport 1e kwartaal 2021

Beslissing:

 1. De te betalen huur door buitensportverenigingen voor de sportgebouwen en sportvelden voor het eerste kwartaal van 2021 voor 45 procent kwijt te schelden
 2. De te betalen huur door binnensportverenigingen kwijt te schelden voor het percentage van het gebruik dat de binnensportverenigingen niet hebben kunnen sporten en de huur kantines binnensportaccommodaties voor 100 procent kwijt te schelden
 3. De totale kwijtschelding ad 70,382,49 euro te dekken uit de rijksmiddelen Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS)
 4. Kennis te nemen van het concept burgemeestersbesluit om de bevoegdheid tot het aanvragen en afhandelen van bovengenoemde TVS-bijdragen over te dragen aan het afdelingshoofd Samenleving en M. Ahlers (beleidsmedewerker sport)
 5. De gemeenteraad door middel van bijgevoegde actieve raadsmail te informeren over dit besluit

10. 71495 - Ruimte

Onderwerp: Collegevoorstel terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan Moerbessenberg

Beslissing:

 1. In te stemmen met de aanvraag om het ontwerpbestemmingsplan “Moerbessenberg”, de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling en de aanvragen om omgevingsvergunning gecoördineerd voor te bereiden conform de Coördinatieverordening Soest 2014
 2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Moerbessenberg”, de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling en de hiermee gecoördineerde omgevingsvergunning voor het bouwen van een appartementengebouw van maximaal 60 appartementen
 3. Het ontwerpbestemmingsplan “Moerbessenberg”, inclusief bijgesloten aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling en de hiermee gecoördineerde ontwerp omgevingsvergunning gedurende zes weken voor een ieder ter inzage te leggen
 4. Op grond van artikel 6.12, lid 2 Wro geen exploitatieplan ten inzage te leggen, het kostenverhaal is op een andere wijze verzekerd

11.70885 - Samenleving

Onderwerp: Collegevoorstel concept zienswijze begrotingswijziging 2021 en kadernota 2022 BBS

Beslissing:

 1. In te stemmen met de begrotingswijziging 2021 BBS
 2. Kennis te nemen van de kadernota 2022 BBS en het voorstel besteding niet uitgegeven Tozo middelen BBS
 3. Aan de raad voor te stellen bijgaande zienswijze op de begrotingswijziging 2021 en kadernota 2022 te versturen aan BBS

12. 68414 - Samenleving

Onderwerp: Onderhoud gemeentelijke sportvelden

Beslissing:

 1. In te stemmen met het definitief gunnen van de opdracht voor het cultuurtechnisch onderhoud van de gemeentelijke sportvelden aan firma De Ridder uit Soesterberg voor de periode 1 juni 2021 tot en met 31 mei 2024 met daarna een optionele verlenging van éénmaal 1 jaar en 7 maanden en vervolgens twee maal 1 jaar
 2. De burgemeester de bijhorende overeenkomst met firma De Ridder te laten ondertekenen.
Naar overzicht