Openbare besluitenlijst 27 oktober

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

1. Ruimte - 2418788

Onderwerp: Afwijken van ons inkoop- aanbestedingsbeleid door één partij uit te nodigen

Beslissing: 

 1. Afwijken van ons inkoop- aanbestedingsbeleid door één partij uit te nodigen voor woonrijp maken van de openbare ruimte project Dorpsplein 20 woningen.

2.Samenleving - 2418322

Onderwerp: Begrotingswijziging 2020-1 GGD regio Utrecht

Beslissing: 

 1. Instemmen met begrotingswijziging 2020-1 GGDrU.
 2. De gemeenteraad voorstellen geen zienswijze op de begrotingswijziging in te dienen.

3. BV/Financiën - 2417851

Onderwerp: Najaarsnota 2020

Beslissing: 

 1. Kennis te nemen van de 2e tussentijdse rapportage over de uitvoering van de programmabegroting 2020-2023.
 2. In te stemmen met de financiële wijzigingsvoorstellen.
 3. In te stemmen met de financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard.
 4. In te stemmen met de oormerkvoorstellen 2020.
 5. In te stemmen met de kredietaanvragen 2020.
 6. De najaarsnota 2020 met bijgevoegd raadsvoorstel aan de raad aanbieden.

4. DV/VH&T - 2420450

Onderwerp: Besluit op bezwaren tegen afwijzing handhavingsverzoeken Insingerstraat 39

Beslissing: De bezwaren niet ontvankelijk verklaren.

5. Samenleving - 2034572

Onderwerp: Verlenging Actieprogramma LHBT+ 2018-2020

Beslissing: In stemmen met het verlengen van het Actieprogramma LHBT+ tot oktober 2021.

6. Ruimte - 2388129

Onderwerp: Regionaal Adaptatieplan (RAP)

Beslissing: 

 1. In te stemmen met het Regionaal Adaptatie Plan Vallei en Veluwe (RAP).
 2. Het RAP ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiemail.
 3. Kennis te nemen van het concept-werkplan Vallei en Veluwe.
 4. In te stemmen met de bijbehorende incidentele lasten van (jaarlijks) € 3.000 in de jaren 2021 en 2022 en deze te dekken uit de voorziening riolering Advies.

7. Ruimte - 2423567

Onderwerp: Regionale zienswijze op de ontwerp-Omgevingsvisie Provincie Utrecht

Beslissing: 

 1. Kennis te nemen van de ontwerp Omgevingsvisie provincie Utrecht met bijbehorende stukken;
 2. In te stemmen met de concept-regionale zienswijze op de ontwerp Omgevingsvisie provincie Utrecht en de bijbehorende stukken;
 3. Het Bureau Regio Amersfoort, mede namens de gemeente Soest, de zienswijze naar de Provincie Utrecht te laten verzenden;
 4. De gemeenteraad van Soest met bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over deze regionale zienswijze.

8. BV/PIM - 2419293

Onderwerp: Een-op-een gunning functioneel beheer implementatie Zaaksysteem

Beslissing: In te stemmen met het een-op-een gunnen t.b.v. functioneel beheer bij de implementatie van het nieuwe zaaksysteem en de opschoning van het oude zaaksysteem.

9. Ruimte - 2424257

Onderwerp: Groenrenovatieplan 2021-2030

Beslissing: 

 1. In te stemmen met het Groenrenovatieplan 2021-2030 en de structuur- en gebiedspaspoorten, waarin we vastleggen hoe we groenrenovaties uitvoeren binnen de bestaande kaders en financiële middelen.
 2. In te stemmen met het informeren van de gemeenteraad over het Groenrenovatieplan 2021-2030 met bijgevoegde
  raadsinformatiebrief.
Naar overzicht