Openbare besluitenlijst 30 juni

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

1. RU - 2198558

Onderwerp: Verzoek molenbiotoop De Windhond

Beslissing

  1. Het verzoek voor het opnemen van een molenbiotoop voor Molen De Windhond mee te nemen als vraagstuk in het opstellen van het Omgevingsplan.
  2. Stichting De Windhond hiervan met een gesprek op de hoogte te stellen.

1. RU - 2333703

Onderwerp: Toekennen subsidie Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) aan Duurzaam Bouwloket Projecten b.v.

Beslissing:

  1.  Stemt in met de toekenning van de RRE subsidie (€ 570.000,-) aan Duurzaam Bouwloket Projecten b.v. (DBL).
  2. De burgemeester en de gemeentesecretaris ondertekenen de beschikking.

2. RU - 2375304

Onderwerp: Terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan Kamerlingh Onneslaan

Beslissing

  1. In te stemmen met het ontwerp-bestemmingsplan Kamerlingh Onneslaan voor het bouwen van een twee-ondereen-kapwoning.
  2. Het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage te leggen.

3. RU - 2369765

Onderwerp: Pauzeren proces Transitievisie Warmte Soest

Beslissing: Het proces van de Transitievisie Warmte te pauzeren totdat de noodzakelijke capaciteit voor de warmtetransitie binnen het Programma Energietransitie geborgd is.

4. RU - 2354217

Onderwerp: Groene overgang tussen Sloothaak en bedrijventerrein Soestdijkse Grachten

Beslissing: Geen van de voorgestelde scenario’s of varianten uit te laten werken in een (schets)ontwerp.

5. RU - 2349674

Onderwerp: Verzoek buurtvereniging Sloothaak tot vaststellen van een reclameverordening

Beslissing: Niet instemmen met het verzoek tot vaststellen van een reclameverordening.

6. BV/Beleid & Advies Bedrijfsvoering - 2364408

Onderwerp: Vervanging gemeentesecretaris

Beslissing: Het bijgevoegde Besluit aanwijzing loco-gemeentesecretaris vaststellen.

7. SL - 2358916

Onderwerp: Financiële steun maatschappelijke en culturele vrijwilligersorganisaties vanwege gevolgen coronamaatregelen

Beslissing: 

  1. Uniforme werkwijze en voorwaarden vaststellen voor verstrekken van financiële steun als gevolg van coronamaatregelen na verzoek vanuit maatschappelijke en culturele vrijwilligersorganisaties in 2020.
  2. In te stemmen met voorgestelde financiële dekking en verwerking.
Naar overzicht