Openbare besluitenlijst 5 maart

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van de burgemeester en wethouders.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

717283 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: Bestuurlijk wederhoor Rekenkameronderzoek Klimaatadaptatie

Beslissing:

 1. Kennis te nemen van bijgevoegde brief van de Rekenkamer “Bestuurlijk wederhoor Rekenkameronderzoek Klimaatadaptatie”.
 2. Kennis te nemen van het bijgevoegde onderzoeksrapport van de Rekenkamer “Evaluatie Klimaatadaptatiebeleid gemeente Soest”.
 3. Bijgevoegde Antwoordbrief vast te stellen en uiterlijk 5 maart naar de Rekenkamer te versturen.
 4. Op grond van artikel 55 Gemeentewet (art. 5.1 lid 4 Woo) geheimhouding opleggen tot het moment dat de gemeenteraad het rapport van de Rekenkamercommissie heeft ontvangen.

715251 - Sociale Leefomgeving

Onderwerp: Aanbesteding WMO hulpmiddelen 2024

Beslissing:

 1. In te stemmen met het, gezamenlijk met de gemeenten Amersfoort, Bunschoten, Baarn, Leusden, Soest, Woudenberg en Nijkerk, Europees openbaar aanbesteden van de opdracht hulpmiddelen.
 2. De “Aanbestedingsleidraad Wmo Hulpmiddelen 2024” vast te stellen.
 3. Het “besluit mandaat, volmacht en machtiging Europese aanbesteding hulpmiddelen 2024 Soest” vast te stellen, voor zover het de bevoegdheid betreft van het college.
 4. Burgemeester: Het "besluit mandaat, volmacht en machtiging Europese aanbesteding hulpmiddelen 2024 Soest" vast te stellen, voor zover het de bevoegdheid betreft van de burgemeester.

714352 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: Artikel 46-vragen grootschalige opwek van elektriciteit

Beslissing: In te stemmen met bijgevoegde antwoordbrief over de vragen van D66 over grootschalige opwek van zonne- en windenergie.

713242 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: Vaststellen Wijzigingsplan Schrikslaan 25

Beslissing:

 1. Op grond van artikel 6.12, lid 2 Wro is er geen exploitatieplan benodigd omdat het kostenverhaal op een andere wijze is verzekerd.
 2. Het wijzigingsplan Schrikslaan 25, met de identificatiecode NL.IMRO. 0342.WPSOE0027-0301, zoals vervat op de verbeelding en de regels met de daaraan ten grondslag liggende toelichting, vast te stellen.

712838 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: Uitvoeringsprogramma 2024 en evaluatieprogramma 2023 VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving)

Beslissing:

 1. Het VTH-uitvoeringsprogramma 2024 vast te stellen.
 2. Het VTH-evaluatieprogramma 2023 vast te stellen.

712364 - Sociale Leefomgeving

Onderwerp: Ontwerp wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie BBS

Beslissing: 

 1. In te stemmen met het voorgestelde ontwerpwijzigingsbesluit GR-BBS.
 2. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het ontwerpbesluit-wijzigingsbesluit GR-B.

710425 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: Jaarrapportage 2023 en Uitvoeringsprogramma 2024 RUD Utrecht-Soest onderdeel Milieu

Beslissing: De Jaarrapportage 2023 en Uitvoeringsprogramma 2024 (JUP 2024) RUD Utrecht -Soest, onderdeel milieu, vast te stellen.

712458 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: AVU ontwerp begrotingswijziging 2024

Beslissing:

 1. Kennis te nemen van de ontwerp-begrotingswijziging 2024 van de AVU.
 2. Aan de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de ontwerp-begrotingswijziging 2024.

709457 - Sociale Leefomgeving

Onderwerp: Ontwerp-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling GGDrU

Beslissing: De raad voor te stellen een zienswijze in te dienen.

717297 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan 'Van Weedestraat 97' over de bouw van 26 appartementen met commerciële plint

Beslissing:

 1. Het bestemmingsplan ‘Van Weedestraat 97', het raadsvoorstel en het raadsbesluit aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.
 2. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het kostenverhaal op andere wijze is verzekerd.

717239 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan 'Plesmanstraat 13-43 Soesterberg' over de bouw van een gebouw van 27 appartementen

Beslissing:

 1. Het bestemmingsplan ‘Plesmanstraat 13-43 Soesterberg’, het raadsvoorstel en het raadsbesluit aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.
 2. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het kostenverhaal op andere wijze is verzekerd.

710840 - Sociale Leefomgeving

Onderwerp: Opdrachtverstrekking

Beslissing: De opdracht te verstrekken aan het Inlichtingenbureau (IB) voor het afnemen van informatiediensten monitor- en stuurinformatie iWmo en iJW.