Openbare besluitenlijst 8 september

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

1. Samenleving - 2386127

Onderwerp: Privacyreglement lokale Persoonsgerichte Aanpak

Beslissing: Instemmen met het toepassen van het Privacyreglement voor de lokale Persoonsgerichte Aanpak.

2. BV Beleid & Advies Bedrijfsvoering - 2395422

Onderwerp: Jaarverslag 2019 Bezwarencommissie

Beslissing: Het jaarverslag 2019 van de bezwaarschriftencommissie voor kennisgeving aannemen en de aanbevelingen (pagina 12) overnemen.

3. Ruimte - 2401201

Onderwerp: Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Koninginnelaan 81-83

Beslissing:

  1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Koninginnelaan 81-83
  2. Het ontwerpbestemmingsplan Koninginnelaan 81-83 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage te leggen.
  3. Op grond van artikel 6.12, lid 2 Wro geen exploitatieplan ter inzage te leggen, het kostenverhaal is op een andere wijze verzekerd.

4. Ruimte - 2393068

Onderwerp: Beantwoorden vragen GGS over verkeersveiligheid buitengebied, artikel 46

Beslissing: De vragen van GGS over de verkeersveiligheid in het buitengebied met de bijgevoegde brief beantwoorden (volgens artikel 46 Reglement van Orde).

5. Samenleving - 2403312

Onderwerp: Kwijtschelding huur sportverenigingen in verband met corona

Beslissing: 

  1. De te betalen huur voor gemeentelijke sportaccommodaties door sportverenigingen voor de maanden maart, april en mei 2020 kwijt te schelden.
  2. De totale kwijtschelding ad. 129.913 euro te dekken uit de rijksmiddelen Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS).
  3. De gemeenteraad middels bijgevoegde actieve raadsmail informeren over dit besluit.
Naar overzicht