Financiële documenten inzien

Elk jaar stelt de gemeente Soest verschillende documenten op voor de financiële situatie van de gemeente. In deze documenten kijken we naar de toekomst en leggen we verantwoording af over het verleden.

Elk document is een voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt het uiteindelijk vast. 

Kadernota

Als voorbereiding op de begroting verschijnt ieder voorjaar de Kadernota. Deze bestaat uit: 

  • beleidsmatige kaders 
  • financiële uitgangspunten 
  • een verkenning van de financiële situatie voor het nieuwe begrotingsjaar 

Met deze nota kijken we of er meer geld nodig is. We kijken dan voor welke onderwerpen dit nodig is. Daarnaast kijken we waarop we moeten bezuinigen. De afgesproken richting werken we verder uit in de nieuwe begroting. 

Programmabegroting

Elk jaar stelt de gemeente een begroting op. De begroting van Soest bestaat uit drie programma’s. Deze programma’s gaan zijn de Bestuurlijke omgeving, de Fysieke leefomgeving en de Sociale leefomgeving. 

Per programma staat: 

  • Wat wil de gemeente bereiken? 
  • Wat moet daarvoor in het komende jaar gebeuren? 
  • Hoeveel geld is daarvoor nodig? 

In de begroting staan ook tariefvoorstellen voor de algemene belastingen en heffingen/rechten. Bij de uitwerking van de begroting houden we rekening met de gemaakt afspraken in de Kadernota. 

Voorjaars- en najaarsnota

De Voorjaarsnota is een rapportage die een actueel beeld geeft over de uitvoering van de begroting. Financiële verschillen leiden tot wijzigingsvoorstellen en een aanpassing van de begroting. Na de Voorjaarsnota is de Najaarsnota de tweede bestuurlijke rapportage over de uitvoering van de begroting. 

Jaarstukken

De Jaarstukken, bestaande uit programmaverantwoording en jaarrekening, gaan over het afgelopen jaar. Het college legt in deze stukken inhoudelijk en financieel verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid. 

In de Jaarrekening staat ook een balans, een resultatenrekening en een toelichting op beide. Tevens bepalen we wat er met het financieel resultaat moet gebeuren.