Financiële documenten inzien

Jaarlijks stelt de gemeente Soest verschillende documenten op om inzicht te geven in de financiële situatie van de gemeente. In deze documenten wordt er zowel naar de toekomst gekeken, als verantwoording afgelegd over het verleden.

Elk document is een voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt het uiteindelijk vast.

Kadernota

Als voorbereiding op de begroting verschijnt ieder voorjaar de Kadernota. Deze nota bestaat uit beleidsmatige kaders, financiële uitgangspunten en een verkenning van de financiële situatie voor het nieuwe begrotingsjaar.

Aan de hand van deze nota wordt onder meer bepaald of er beleidsintensiveringen gewenst zijn en zo ja, welke en of er moet worden bezuinigd en zo ja, waarop. De afgesproken richting wordt in de nieuwe begroting verder uitgewerkt.

Programmabegroting

Elk jaar stelt de gemeente een begroting op. De begroting van Soest is in 9 programma’s verdeeld. Deze programma’s gaan over verschillende onderwerpen, zoals veiligheid, verkeer & vervoer, zorg & welzijn, enzovoort.

Per programma wordt uitgelegd wat de gemeente wil bereiken, wat daarvoor in het komende jaar wordt gedaan (de activiteiten) en hoeveel geld daarmee gemoeid is. In de begroting staan ook tariefvoorstellen voor de algemene belastingen en heffingen/rechten.

Bij de uitwerking van de begroting wordt rekening gehouden met wat in de Kadernota is afgesproken.

Voorjaars- en najaarsnota

De Voorjaarsnota is een rapportage die een actueel beeld geeft over de uitvoering van de begroting. Financiële afwijkingen leiden tot wijzigingsvoorstellen en een bijstelling van de begroting. Na de Voorjaarsnota is de Najaarsnota de tweede bestuurlijke rapportage over de uitvoering van de begroting.

Jaarstukken

De Jaarstukken, bestaande uit programmaverantwoording en jaarrekening, gaan over het afgelopen jaar. Het college legt in deze stukken inhoudelijk en financieel verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid.

In de Jaarrekening staat ook een balans, een resultatenrekening en een toelichting op beide. Tevens wordt bepaald wat er met het financieel resultaat moet gebeuren.