Begroting 2024-2027

Ieder jaar maakt de gemeente Soest een begroting. Hierin staan de plannen voor het komende jaar, wat die plannen kosten en waar het geld vandaan komt. 

Waar gaat het geld in 2024 naartoe?

Een deel van het geld gaat naar de sociale leefomgeving. Zodat inwoners zorgzaam en veerkrachtig samen kunnen leven. Ook gaat geld naar plannen voor een fijne leefomgeving. Zoals woningbouw, energie en onze groene omgeving. Veel inwoners in Soest en Soesterberg zijn op zoek naar een woning. Ook willen we dat energiebesparing en de opwek van energie sneller gaat. Veel aandacht gaat naar vier grote opgaves: woningbouw, zorgzaam en veerkrachtig samen leven, energie en opvang van vluchtelingen.

Versnellen woningbouw 

Veel mensen zijn op zoek naar een woning. Er lopen al veel initiatieven voor woningbouw. Huizen voor starters en huizen voor doorstromers. Sommige initiatieven zijn nog in het begin. Over andere initiatieven kunnen college of de raad bijna een besluit nemen. 

Het college wil plannen van woningcorporaties en grotere woningbouwprojecten sneller behandelen. Met extra medewerkers om plannen te toetsen en eventuele bezwaren te behandelen. Ook kijken we of er plekken zijn waar we tijdelijke, betaalbare woningen kunnen plaatsen. Geen containers. Maar duurzame, wat kleinere woningen. 

Grote woningbouwprojecten

 1. Soesterberg-Noord: Dit werk-woongebied verandert in een mooie woonwijk met veel openbaar groen. Een deel van de bedrijven is al verhuisd naar een nieuwe plek in Soesterberg. En op de oude locatie in Soesterberg-Noord zijn woningen en appartementen gekomen. Begin 2024 bepaalt de gemeente hoe dat ook voor de rest van Soesterberg-Noord kan (ontwikkelstrategie).  
 2. Dalweggebied: Rond het gemeentehuis (onder andere op de plek van sporthal Beukendal en het politiebureau) komen nieuwe woningen en appartementen. De politie krijgt een kleine post in het gemeentehuis. En bij het zwembad aan de Dalweg is een nieuwe sporthal bijna klaar. In 2024 slopen we het politiebureau en Beukendal. En ronden we de ontwerpen voor de nieuwe woningen af.  

Zorgzaam en veerkrachtig samen leven

In 2023 stelden we inwoners en maatschappelijke organisaties de vraag: Wat voor gemeente willen we zijn als het gaat om zorgen voor elkaar? Dat zorgde voor een visie met aandacht voor: gezonde leefstijl, bestaanszekerheid, mentale weerbaarheid en kansengelijkheid. We investeren bijvoorbeeld in een divers aanbod van voorzieningen, activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden. We hebben extra aandacht voor jongeren en ouderen. We willen kwetsbare inwoners met een zorgvraag goed helpen. Daar hebben we genoeg medewerkers voor nodig. En in 2024 gaan we met het nieuwe sport- en cultuurbeleid aan de slag. 

Versnellen met energiebesparing en duurzame opwekking

Samen met inwoners, ondernemers en deskundigen werken we samen aan energiebesparing, duurzame opwek van energie en verduurzaming. Daar gaan we in 2024 actief mee door. Maar wel in een hogere versnelling. We maken nog meer initiatieven van bewoners mogelijk. De lessen uit het succesvolle project ‘Energie in Smitsveen’ passen we toe in de wijk De Eng. En in 2024 starten we ook in Soesterberg. We helpen bewoners om thuis energie te besparen. Dat doen we bijvoorbeeld door isolatiefolie aan te brengen.    

Aandacht voor opvang vluchtelingen 

Er komen weer meer vluchtelingen naar Nederland. Kwetsbare mensen die niet veilig zijn in hun eigen land. Deze mensen verdienen, net als Nederlandse woningzoekenden, een veilig dak boven hun hoofd. Daarom zet de gemeente niet alleen in op betaalbare woningbouw voor Nederlandse woningzoekenden. Maar ook op een goed en veilig onderkomen voor Oekraïners, asielzoekers en statushouders.

Begroting met tekort 

Gemeenten hebben de afgelopen jaren veel extra taken gekregen. Maar niet altijd genoeg geld om de taken uit te voeren. Ook de gemeente Soest heeft daardoor te maken met tekorten. Het begrotingstekort voor 2024 is nog vrij laag (152.000 euro). Maar voor 2026 verwachten we dat dit 2,4 miljoen euro is. En voor 2027 zelfs 3,3 miljoen euro. De gemeente heeft nog wel spaargeld. Maar je mag spaargeld niet gebruiken om structurele tekorten te dekken. Dat spaargeld zetten we vooral in voor eenmalige investeringen in de vier grote opgaves. 

De begroting 2024 in cijfers

Bekijk de cijfers: De begroting in een oogopslag (pdf, 2 MB).

Hoeveel betalen inwoners in 2024 aan gemeentelijke belastingen?

 • Onroerendezaakbelasting: (gemiddeld) 334 euro
 • Afvalstoffenheffing:
  • Eenpersoonshuishouden 298 euro
  • Meerpersoonshuishouden 333 euro
 • Rioolheffing: (vast bedrag per perceel) 226 euro
 • Hondenbelasting:
  • Eerste hond 53,50 euro
  • Volgende honden (per hond) 73 euro

Waar komt het geld in 2024 vandaan? 

Totaal: 154,6 miljoen euro

 • Een deel ontvangen we van het Rijk 
  • Gemeentefonds 85,3 miljoen euro
  • Werk en Inkomen 11,9 miljoen euro
 • Een deel ontvingen we uit lokale heffingen 
  • Afvalstoffenheffing 6,8 miljoen euro
  • Rioolheffing 4,9 miljoen euro
  • Onroerendezaakbelasting 11,0 miljoen euro
  • Leges (o.a. huwelijk, rijbewijs, omgevingsvergunningen, paspoort)  2,3 miljoen euro
 • Andere inkomstenbronnen
  • Onroerend goed 12 miljoen euro
  • Uit onze reserves 4,8 miljoen euro
  • Overige 15,6 miljoen euro

Waar geven we het geld in 2024 aan uit?

Totaal 154,6 miljoen euro

 • Bestuurlijke omgeving: voor goede besturing, dienstverlening en een veilige omgeving 12,2 miljoen euro
 • Fysieke omgeving: om fijn te kunnen leven, wonen, werken en recreëren 44,3 miljoen euro
 • Sociale omgeving: zodat iedereen mee kan doen, sport en cultuur 77,6 miljoen euro
 • Overhead: de eigen organisatie 15,6 miljoen euro
 • Algemene dekkingsmiddelen 1,6 miljoen euro
 • Storting in reserves 3,3 miljoen euro