Inwonerpanel over tijdelijke woningen en vluchtelingenopvang

Inwoners die lid zijn van het inwonerpanel van de gemeente Soest hebben meegedacht over richtlijnen voor tijdelijke woningen en vluchtelingenopvang. Dat deden ze op verzoek van de gemeenteraad. Uit de resultaten blijkt dat de panelleden de voorkeur geven aan meerdere kleine locaties boven één grote locatie. Ook vinden ze dat de wijken veilig en aantrekkelijk moeten blijven. De nieuwe bewoners moeten duidelijk de regels in Nederland meekrijgen, vinden ze. Daarnaast vinden ze dat asielzoekers de mogelijkheid moeten krijgen om te werken. De raad neemt deze input mee tijdens hun oordeelvorming over de richtlijnen voor tijdelijke woningen en vluchtelingenopvang

Richtlijnen voor tijdelijke woningen en vluchtelingenopvang

De gemeenteraad vroeg het inwonerpanel om hun mening omdat de raad zich op donderdag 14 maart een oordeel vormt over het zogenaamde toetsingskader. Dat zijn richtlijnen voor tijdelijke woningen en vluchtelingenopvang. De gemeente Soest wil namelijk kunnen nagaan of toekomstige locaties geschikt zijn voor tijdelijke woningen en asielopvang. En wat er nog meer nodig is om deze huisvesting goed te regelen.

Behoefte aan ideeën uit de samenleving

De raad heeft donderdag 14 maart de gelegenheid om aanvullingen en aanscherpingen te doen op het toetsingskader. Om dat goed te kunnen doen wilden ze weten welke ideeën de samenleving daarover heeft. Wat vinden inwoners dat er nodig is zodat huidige en nieuwe bewoners met verschillende achtergronden goed kunnen samenleven? Daarom vroegen ze het inwonerpanel om mee te denken. Ook nodigden ze alle inwoners van de gemeente op 29 februari uit in het gemeentehuis om hun ideeën te geven.

Invulling van de locaties

Uit het onderzoek onder het inwonerpanel blijkt dat de panelleden liever niet één grote locatie voor tijdelijke woningen of opvang willen. Ze geven juist de voorkeur aan kleinere locaties door de gemeente heen, verspreid over de verschillende wijken. Kleinschalige opvang wordt door een meerderheid van de panelleden gezien als locaties waar maximaal 50 personen wonen. Meer dan eens noemen panelleden dat ze de voorkeur geven aan een gemengde groep van nieuwe inwoners. Daaronder verstaan ze een mix van gezinnen en jonge, alleenstaande mannen.

Meedoen met de samenleving

Panelleden vinden dat goed samenleven tussen asielzoekers en bestaande bewoners vooral kan slagen door de nieuwe bewoners duidelijk de regels mee te geven die in Nederland gelden. Daarnaast moeten asielzoekers de mogelijkheid krijgen om te werken. Zo hebben ze een zinvolle dagbesteding. ‘Laat ze zich zo snel mogelijk nuttig voelen,’ schrijft een deelnemer. ‘Kijk wat mensen kunnen en probeer ze daar in te zetten.’

Veiligheid en aantrekkelijkheid

De deelnemers aan het onderzoek benadrukken dat de wijken veilig en aantrekkelijk moeten blijven. Hierover zegt een deelnemer: ‘Vooral de leefbaarheid zonder criminaliteit is voor de Soester inwoners belangrijk.’ Een andere deelnemer voegt toe: ‘Maak een plan van aanpak met de winkeliers en hulpdiensten hoe om te gaan met (structurele) overlastveroorzakers. Stel deze veroorzakers vóóraf ook sancties in het vooruitzicht.’

Overeenkomsten met uitkomsten bewonersavond

De uitkomsten van het inwonerpanel komen overeen met de uitkomsten van de bewonersavond van 29 februari. Toen kwamen zo’n 70 inwoners naar het gemeentehuis om hun ideeën te geven over wat er nodig is om tijdelijke woningen en vluchtelingenopvang goed te regelen. Ook daar werd vaak genoemd dat meerdere kleinere locaties beter zijn dan één grote. En dat asielzoekers en vluchtelingen zinvolle dagbesteding moeten krijgen. Ook hier werd genoemd dat mensen vanuit verschillende doelgroepen (starters, statushouders, asielzoekers) bij elkaar zouden kunnen wonen.

Samenstelling inwonerpanel

Het inwonerpanel bestaat uit ruim 800 inwoners van Soest en Soesterberg. Van deze groep reageerden 313 inwoners op de enquête die de gemeenteraad hen toestuurde. Deze 313 inwoners waren goed verdeeld over Soest en Soesterberg. En ook over de verschillende wijken in Soest. Toch was de groep geen perfecte afspiegeling van de Soester samenleving. Er reageerden in verhouding meer hoger opgeleiden en mensen van 50 jaar en ouder. Ook waren er in verhouding weinig mensen die aangaven bij de vorige verkiezingen PVV te hebben gestemd. Wel waren er veel mensen die niet wilden zeggen op welke partij ze toen hebben gestemd.

Meer informatie

De volledige uitkomsten van zowel het inwonerpanel als de bewonersavond staan in het raadsinformatiesysteem. Daar staat ook de livestream van de bijeenkomst van 14 maart. Meer informatie over de opvang van vluchtelingen en tijdelijke woningen staat op deze pagina. Tijdens de kennisavond van 25 januari is veel informatie gedeeld over regels en uitgangspunten rondom vluchtelingenopvang. Er is ook een factsheet over vluchtelingenopvang en tijdelijke woningen in Soest: Vluchtelingenopvang en tijdelijke woningen (soest.nl).