Vluchtelingenopvang en tijdelijke huisvesting

Het is voor veel mensen moeilijk om een goede en betaalbare woning te vinden. Denk aan starters, spoedzoekers, statushouders en Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast zijn er te weinig opvangplekken voor vluchtelingen en asielzoekers. 

We willen slim gebruik maken van de ruimte die er is in Soest. We zoeken naar meerdere locaties: kleine en meer duurzame locaties voor tijdelijke woningen én voor asielopvang.
Voor dit plan is er een programma-opdracht Huisvesting aandachtsgroepen en opvang vluchtelingen en asielzoekers.

Toetsingskader

De keuze voor een locatie hangt af van meerdere zaken. Het college wil kunnen nagaan of een bepaalde locatie geschikt is voor tijdelijke woningen of asielopvang. Wat is er nodig om te zorgen dat huidige en nieuwe bewoners met verschillende achtergronden goed kunnen samenleven? Dat iedereen kan meedoen? Dat nieuwe bewoners kunnen integreren?

Hiervoor heeft het college een toetsingskader vastgesteld.

Als we denken dat een locatie geschikt is, gaan we in gesprek met omwonenden over de uitwerking.

Gemeenteraad over het toetsingskader

Op donderdag 29 februari organiseerde de raad een gespreksavond met inwoners over tijdelijke woningen en vluchtelingenopvang. Donderdag 14 maart was er een oordeelsvormende bijeenkomst van de raad. Meer informatie: Aandachtspunten tijdelijke woningen en vluchtelingenopvang.

Vluchtelingenopvang

De asielzoekerscentra in Nederland zitten overvol. Het COA is hard op zoek naar plekken om vluchtelingen veilig op te vangen. De gemeente Soest wil daaraan meehelpen, passend binnen de mogelijkheden. 

Tijdelijke huisvesting starters, statushouders en spoedzoekers

In Soest zoeken we naar locaties om tijdelijke woningen te plaatsen. Voor starters op de woningmarkt. Voor mensen die met spoed een woning zoeken. Voor mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen (statushouders). En voor Oekraïense vluchtelingen.

We zoeken naar kleinschalige locaties, waar vijf tot vijftien jaar woningen kunnen staan.