Veelgestelde vragen over het programma

De gemeente werkt aan twee grote opdrachten in samenhang. Namelijk het vinden van locaties voor tijdelijke woningen én voor asielopvang. 

Het gaat dan over verschillende groepen: 

 • mensen die voor het eerst een huis willen kopen (‘starters’)
 • spoedzoekers
 • statushouders (asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen)
 • Oekraïense ontheemden en 
 • asielzoekers

Op deze manier werken we doeltreffend aan de volgende doelen: 

 1. Zo goed mogelijk keuzes maken voor: 
  • het ruimtegebruik in Soest en Soesterberg
  • verdeling van woon- en opvanglocaties onder de verschillende groepen
  • geschikte locaties voor de doelgroepen (voorzieningen, inpassing)
  • gemeentelijke taken (denk aan onderwijs, zorg en welzijn, integratie)
 2. Financieringsstromen doeltreffend gebruiken; we kunnen meerdere doelgroepen huisvesten met behulp van Rijkssubsidies.
 3. Inzet van kennis en capaciteit
 4. Overdracht aan de gemeentelijke organisatie

Het toetsingskader komt voort uit beleid waar we al mee werken: 

 • Omgevingsvisie
 • Integrale Visie Sociaal Domein 2024-2028
 • Prestatieafspraken met de woningbouwverenigingen
 • Masterplan Wonen 
 • Regiodeal Amersfoort

Het toetsingskader is aangevuld met de zes pijlers uit de Utrechtse Aanpak. Zie Bijlage 1 PRT Utrecht Utrechtse aanpak en randvoorwaarden (provincie-utrecht.nl). Met dit toetsingskader kunnen we beoordelen of een plan past bij de gemeente Soest.

De Utrechtse Provinciale Regietafel Integratie en migratie (PRT) heeft in mei 2023 de ‘Utrechtse Aanpak’ vastgesteld. Deze aanpak gaat over de grote asielopgaves van de 26 Utrechtse gemeenten en de Provincie Utrecht. 

De ‘Utrechtse Aanpak’ bestaat uit zes pijlers:

 • Kleinschaligheid
 • Gemengde woonvormen 
 • Toevoegen van maatschappelijke functies, die mensen in de wijk ook kunnen gebruiken
 • Stabiel leef- en leerklimaat voor kinderen
 • Doorstroming in de regio
 • Intergemeentelijke samenwerking

Uitleg van de zes pijlers:

Kleinschaligheid

De grootte van de opvangvoorziening past bij wat de buurt of wijk aankan. Dit vergroot de kans op een succesvolle ‘landing’ en goede opname in de samenleving. 
In Utrecht zijn er korte afstanden tussen kernen. Daardoor zijn ‘satelliet-locaties’ mogelijk; opvanglocaties die gebruik maken van de voorzieningen van een ‘moederlocatie’ in de buurt.

Gemengde woonvormen

Als het mogelijk is, proberen we meerdere doelgroepen te mengen op een locatie. Dat helpt bij de integratie, en is goed voor de woonkwaliteit.

Maatschappelijke functies

In de opvang zelf of in de directe omgeving kunnen we maatschappelijke functies opnemen.  De mensen in de opvang én inwoners uit de buurt kunnen hier gebruik van maken. Denk aan een speelplaats, buurthuis-functie, ruimte voor opleiding. En bijvoorbeeld een steunpunt om asielzoekers aan (vrijwilligers)werk te helpen. Ook zijn er mogelijkheden voor kleine bedrijfjes, zoals een koffiepunt, een kapper of fietsenmaker.

Stabiel leef- en leerklimaat voor kinderen

Kinderen moeten zo min mogelijk veranderen van locatie en school. Bij de keuze voor een locatie houden we rekening met onderwijs en zorg voor kinderen in de asielopvang. Dit geldt in het bijzonder voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). 

Regionale doorstroming

In Utrecht geldt ‘kom je in Utrecht, dan blijf je in Utrecht’. Een asielzoeker die een verblijfsvergunning krijgt, wordt statushouder. Hij of zij krijgt een woning aangeboden in de regio. Dit is gunstig voor de integratie en inburgering. Het vergroot kansen op opleiding, het opbouwen van een netwerk en op werk. Gemeenten maken samen afspraken over bijvoorbeeld (voor-)inburgering.

Intergemeentelijke samenwerking

Gemeenten maken onderlinge afspraken. We werken samen op het gebied van werk, onderwijs en zorg. Ook kunnen we doelgroepen uitwisselen en statushouders matchen met de beschikbare woningen. 

De raad kan aanvullingen en aanscherpingen doen.

Op donderdag 29 februari organiseert de raad een gespreksavond met inwoners. U kunt daarvoor input aanleveren. Daarnaast gaat de raad het Inwonerspanel raadplegen.

Per ontwikkellocatie maakt de gemeente een communicatie- en participatieplan. In zo’n plan staan heldere kaders voor het participatieproces. Dus: welke dingen liggen al vast? Op welke dingen kunnen omwonenden invloed uitoefenen? 

We informeren inwoners duidelijk en op tijd. Zo hebben zij de juiste kennis om hun ideeën mee te geven. We geven duidelijke procesinformatie: wat zijn de stappen in het participatieproces? Op welke momenten en waarover kunnen omwonenden hun ideeën geven? Hoe verwerken wij deze? Wanneer horen zij wat er met hun ideeën gebeurt?

Ja. We proberen verschillende groepen te mengen. Het COA en woningbouwverenigingen adviseren hierbij. 

Ja, zolang dat past in het bestemmingsplan. De mogelijkheden daarvoor gaan we nog uitwerken.

Dat moeten we onderzoeken. Er zijn al onderzoeken bekend: zie onder andere Onderzoek: prijsdaling bij woningen door azc's in dunbevolkte gebieden - RTV Noord.