Referendum

Als kiesgerechtigde inwoner kunt u het initiatief nemen tot een raadgevend correctief referendum. Dit betekent dat er een referendum mag plaatsvinden nadat de raad al een besluit over een onderwerp genomen heeft. De uitslag van het referendum geldt als advies om het besluit aan te passen.

Een referendum mag alleen gehouden worden over:

  • Een algemeen verbindend voorschrift of de intrekking ervan. Bijvoorbeeld de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
  • Of de gemeente deel gaat nemen aan een stichting of vereniging.
  • Over de naamswijziging van de gemeente.
  • Over het al dan niet aangaan van een gemeenschappelijke regeling.

Wilt u weten of uw onderwerp geschikt is voor het houden van een referendum? Vraag het aan de griffie.

Inleidend verzoek

Het college van B&W geeft aan of over een besluit een referendum kan worden gehouden. Het besluit wordt bekendgemaakt in de Soester Courant en het huis-aan-huisblad Soest.

Binnen 3 weken na de bekendmaking van een besluit kan iedere kiesgerechtigde een verzoek tot het houden van een referendum indienen. Dit is een zogeheten inleidend verzoek. Het verzoek doet u online met Digid.

Inloggen met DigiD Verzoek voor een referendum

Een inleidend verzoek is geldig als ten minste 0,7 procent van de kiesgerechtigden online een geldig verzoek voor een referendum heeft ingediend. Dat zijn 254 verzoeken (gebaseerd op het aantal kiesgerechtigden bij de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezing: 36.256).

Definitief verzoek

Het centraal stembureau onderzoekt of er voldoende geldige verzoeken zijn ingediend. Zo ja, dan kunt u een definitief verzoek (ondersteuningsverklaring) indienen. Ook hiervoor maakt u gebruik van een online formulier. Het formulier komt beschikbaar zodra de fase van het inleidend verzoek is afgerond.

Het definitieve verzoek is geldig als ten minste 7 procent van de kiesgerechtigden online een geldige ondersteuningsverklaring heeft ingediend. Dat zijn 2.538 verklaringen (gebaseerd op het aantal kiesgerechtigden bij de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezing: 36.256).

Uitslag

Als een meerderheid van ten minste 30 procent van het aantal kiesgerechtigden zich tegen het een bepaald besluit uitspreekt, dan is de uitslag geldig.

De gemeenteraad beslist dan zo snel mogelijk of het besluit waarover het referendum is gehouden, wordt ingetrokken of toch in werking treedt.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over een referendum? Dan kunt u terecht bij de raadsgriffie. Vul het contactformulier in of bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11.