Jaarplan

Voorwoord

In dit jaarplan 2024 vindt u informatie over de onderzoeken en activiteiten van de Rekenkamer in 2024. De Rekenkamer voert onderzoek uit naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid. Wij zijn er voor u om u te ondersteunen bij de uitvoering van uw controlerende en kaderstellende taken. Met onze onderzoeken beogen wij ook dit jaar weer, vanuit een onafhankelijke positie, een constructieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur van de gemeente Soest. 

Het wordt een bijzonder jaar, 2024, want dit is het eerste jaar voor ons als Rekenkamer. Voortbouwend op de waardevolle inbreng die de Rekenkamercommissie vanaf 2005 heeft gehad, gaan wij in 2024 met hetzelfde elan en energie voor u aan de slag! Dat doen we niet alleen graag voor u, maar ook met u. Vanaf 2024 is er een raadsklankbordgroep ingesteld die voor de Rekenkamer de directe gesprekspartner is namens uw raad. Met deze klankbordgroep spreken wij over lopende en aanstaande onderzoeken. Daarnaast adviseert deze groep ons over mogelijk geschikte onderwerpen. Wij zien uit naar deze nieuwe vorm van samenwerking.

Namens de Rekenkamer, 
Frans Muijzer

Onderzoeken in 2024

De Rekenkamer presenteert in dit jaarplan 2024 de voorlopige onderzoeksagenda voor 2024. De ambitie is om in 2024 in ieder geval twee onderzoeken uit te voeren of in gang te zetten. Daarnaast zullen begin 2024 aan de gemeenteraad in ieder geval de rapportages van de onderzoeken naar woningbouwbeleid en klimaatadaptatie opgeleverd worden, dan wel door de raad besproken kunnen worden. 

Voor de selectie van onderzoeksonderwerpen voor 2024 maakt de Rekenkamer in ieder geval gebruik van de onderzoeksuggesties die de fracties in het najaar van 2022 aangedragen hebben. Daarnaast is een strategische analyse gemaakt van de door de raad vastgestelde Voorjaarsnota 2023, Kadernota 2024 en Begroting 2024-2027. Het is onze ambitie om met de onderwerpkeuze voor onderzoek meerwaarde te hebben voor u als raadslid bij uw controlerende en kaderstellende rol. 

In het draaiboek voor onderzoek door de Rekenkamer zijn criteria opgenomen om te bepalen of een onderwerp passend is voor een onderzoek door de Rekenkamer.

Voor het totaal van de onderwerpen geldt dat:

 • Het onderzoek betrekking moet hebben op de doelmatigheid, de doeltreffendheid of rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde beleid.
 • Er sprake moet zijn van een substantieel belang.
 • Het door de gemeente te beïnvloeden beleid moet zijn.
 • Er sprake is van spreiding over de gemeentelijke beleidsterreinen.
 • Het onderzoek communiceerbaar moet zijn.

Omdat in 2023 twee onderzoeken uitgevoerd zijn binnen het beleidsdomein fysieke leefomgeving, denken wij er vooralsnog niet aan in 2024 wederom een onderzoek op dit beleidsterrein te laten uitvoeren. De onderstaande onderwerpen zullen wij nader verkennen en bezien of deze voldoen aan de criteria voor onderzoek door de Rekenkamer. Daarna maken we de selectie van de onderwerpen die we vanuit deze opdrachtstelling kunnen oppakken. 

De finale keuze voor daadwerkelijk uit te voeren onderzoeken doen we op het moment dat een nieuw onderzoek qua timing ook moet worden opgestart. Dat biedt ruimte om de actualiteit te betrekken bij onze overwegingen. 

Het gaat om de onderwerpen:

 • Informatieveiligheid
 • Evenementenbeleid
 • Vrijwilligersbeleid
 • Regionale samenwerking

De verhoging van het onderzoeksbudget stelt ons in staat om in 2024 onze taak nog beter te kunnen uitvoeren.

Overige onderzoeken in 2024

In 2019 is een onderzoek uitgevoerd naar de gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Midden-Nederland (RMN). Dit onderzoek is destijds gezamenlijk uitgevoerd door de rekenkamers van Baarn, Bunnik, Nieuwegein, IJsselstein en Soest. Vanuit de andere rekenkamers zijn we recent benaderd om mee te doen aan een doorwerkingsonderzoek. 

Afgesproken is dat elke rekenkamer bij de eigen gemeente nagaat in hoeverre de aanbevelingen zijn geïmplementeerd en op welke wijze. Het college van burgemeester en wethouders hebben wij daarom onder andere verzocht om per aanbeveling aan te geven hoe deze opgepakt en doorgevoerd is, of er relevante ontwikkelingen zijn die bij het implementeren van de aanbevelingen een rol hebben gespeeld en of er relevante nieuwe of gewijzigde beleidsdocumenten sinds medio 2019 zijn. Nadat alle colleges gereageerd hebben zullen wij bezien of wij mee zullen doen aan een diepgaander doorwerkingsonderzoek naar het functioneren en presteren van de RMN.

Ook nemen we deel aan het Doe-mee-onderzoek 2024 van de NVRR. De NVRR gaat het toezicht en de handhaving op de energiebesparingsplicht onderzoeken. Onder andere zal nagegaan worden welke afspraken de gemeente met de omgevingsdienst heeft gemaakt over de invulling van toezicht en handhaving op de energiebesparingsplicht. Aan dit landelijke NVRR onderzoek kunnen 120 Rekenkamers mee doen.

Uitgebreide beschrijving werkwijze

Voor een uitgebreide beschrijving van onze werkwijze verwijzen wij graag naar het draaiboek onderzoek (pdf, 248 KB)

Overige activiteiten en kosten

Vergaderingen

De Rekenkamer heeft maandelijks een reguliere vergadering. In deze vergaderingen wordt met name gesproken over de aanpak en voortgang van onderzoeken. Ook komen onderwerpen als communicatie, deskundigheidsbevordering en actuele ontwikkelingen aan de orde. Naast de reguliere vergaderingen zijn er onderzoeksgebonden bijeenkomsten en vergaderingen. De Rekenkamer heeft rondom lopende onderzoeken gesprekken met portefeuillehouders en met de ambtelijke organisatie, waaronder de gemeentesecretaris. 

Gevolgen van de nieuwe verordening op de Rekenkamer

In het najaar van 2023 heeft de raad de nieuwe Verordening op de Rekenkamer vastgesteld. Als gevolg hiervan starten wij in 2024 met het herijken van het Reglement van Orde en het draaiboek voor onderzoek door de Rekenkamer.

NVRR

De Rekenkamer is lid van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamers (NVRR). Dit lidmaatschap is bedoeld voor het uitwisselen van kennis en informatie met andere rekenkamer(commissie)s. De NVRR organiseert onder andere een congres en studiedagen en verzorgt een digitale nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen. De Rekenkamer neemt deel aan relevante bijeenkomsten van de NVRR.

Communicatie

De Rekenkamer streeft ernaar om haar werk breed onder de aandacht van de inwoners van Soest te brengen, omdat ze van mening is dat met haar werk een maatschappelijk belang gediend is. Per onderzoeksonderwerp wordt bekeken op welke wijze het beste kan worden gecommuniceerd. Als het een maatschappelijk aansprekend onderwerp is, brengen we bij de start en afronding van het onderzoek een persbericht uit. Ook wordt dit gecommuniceerd via de website van de gemeente Soest en via X. De website bevat daarnaast informatie over eerder uitgebrachte rapporten en andere informatie over de werkzaamheden van de Rekenkamer. De communicatie van de Rekenkamer gebeurt volledig digitaal. Verder is de communicatie richting gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie een belangrijk onderdeel van het werk. Goede en open contacten met de raad zijn behulpzaam bij het kunnen doen van het onderzoekswerk. 

Soort Begroot Toelichting
Uitbesteden onderzoek 50.000 Onderzoeken
Vergoeding leden 19.000 Vaste maandelijkse vergoeding en reiskostenvergoeding per fysieke bijeenkomst. Bedrag nog exclusief indexatie door hogere raadsvergoeding.
Overige kosten 3.700 Lidmaatschap NVRR, studiedagen, kosten vormgeving etc.
Totaal 72.700  

Jaarplan 2024

Datum Groslijst onderzoeksonderwerpen
2019 Afwegingskader Regionale samenwerking - Hoe kan de raad de grip op regionale samenwerking versterken? Werkt de instelling van rapporteurs uit de raad? Democratisch tekort van de regio Amersfoort.
2019 Inkoop- een aanbestedingsbeleid - Bereikt Soest de doelen die ze met de aanbestedingen wil behalen?
2021 Informatieveiligheidsbeleid - Zijn er scenario’s wat te doen wanneer de gemeente gehackt is. Wat is de rol van de raad daarin en welk mandaat heeft het college van B en W?
2022 Ondermijning - Aanbod door Pro Facto naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de gemeentelijke aanpak van ondermijning. Integriteit kan hiervan onderdeel uitmaken.
2022 Participatiebeleid in fysiek en sociaal domein - Heeft de gemeente criteria voor inwonerparticipatie, en zo ja, worden die gehanteerd? Wat zijn effectieve manieren om inwoners te betrekken? Doelmatigheid en doeltreffendheid van het participatieprocessen in de gemeente Soest. Hoe functioneert het participatiebeleid qua kanaalkeuze/doelgroepkeuze/middelen met welk doel, wordt de participatieladder voldoende benut? Meedenken/inbreng. Hoe zie je inbreng terug? Participatie door ontwikkelaar, geen regels, wel een handleiding. Wanneer zinvol? Welke voorwaarden, zodat het werkt? Wat is behoefte inwoners? Door ontwikkelaar, weinig kaders. Effectiviteit participatie: Handvatten jongeren betrekken
2023 Deelprogramma bestuur
2023 Deelprogramma fysieke leefomgeving:
2023 Deelprogramma sociale leefomgeving
2023 Risicoparagraaf

Deelprogramma bestuur:

 • Visie op samenwerking uit 2013 en grip op samenwerking uit 2016.
 • Beleidsregels Bibob uit 2021 en Beleidsregels opium uit 2018.
 • Effecten routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed uit 2021.
 • Beleidsplan evenementen uit 2018.
 • Regionale samenwerking in de regio Amersfoort; democratisch tekort en werking met rapporteurs, hoe kan de raad grip op de regio versterken?
 • Informatieveiligheid (eerder ook al over gesproken met de voormalige gemeentesecretaris).

Deelprogramma fysieke leefomgeving:

 • Was de aanpak zwerfafval de afgelopen jaren doeltreffend en doelmatig.
 • Beleidsregels particulier collectief opdrachtgeverschap uit 2012.
 • Welstandsnota uit 2014.
 • Evaluatie retailbeleid 2016-2026: is Soest op koers om gestelde doelen te behalen.
 • Evaluatie beleidsplan toerisme en recreatie uit 2012.
 • Effecten herziening nota parkeernormen auto en fiets uit 2021.
 • Nota de groene kernkwaliteit van Soest 2014.
 • Nota bescherming en kap van bomen 2012.
 • Bosnota 2013-2022 uit 2014.

Deelprogramma sociale leefomgeving:

 • Midterm review regiovisies samen in de wijk en specialistische jeugdhulp (uit 2021).
 • Onderwijsvisie (2016) en Onderwijskansenbeleid 2019-2022.
 • Leerlingenvervoer (verordening uit 2015).
 • Nota herijking vrijwilligersbeleid uit 2018.
 • Visie op binnensportaccommodaties uit 2016.
 • Onderzoek resultaten businesscases sociaal domein, inkoop door de regio Amersfoort, monitoring van het sociaal domein op raadsniveau.
 • Uitvoering Wmo

Risicoparagraaf:

 • Voorziene beheersmaatregelen Verkeersplan Soest-Zuid.
 • Project vliegbasis Soesterberg en masterplan Soesterberg.

Najaar 2022 ronde langs de fracties

 • Doorwerkingsonderzoek Hart van de Heuvelrug - Zijn de doelstellingen nog realistisch?
 • Evenementenbeleid; Juridisering van initiatieven, vergunningenbeleid, is het voor particulier initiatief nog mogelijk om aan de veiligheidseisen te voldoen? (Ook uit strategische analyse).
 • RvS proef planvorming en kwaliteit raadsbesluiten.
 • Externe inhuur.
 • De rol van de raad bij de opvang van asielzoekers Insingerstraat - Wat is daar gebeurd/misgegaan? Om ervan te leren. Keuze locatie, manier onderzoek geschiktheid, communicatie, bevoegdheidsverdeling gepresenteerd.
 • Effectiviteit duurzaamheidslening en Duurzaamheidssubsidies - Komen die bij de juiste mensen terecht?
 • Evaluatie RWA/Amfors.
 • Monitoring algemeen en Monitor sociaal domein - Geen rapportage op effectiviteit, wel wat gedaan, maar niet op wat bereikt is.
 • Wmo - Bedienen we de mensen op de goede manier?
 • Participatiewet - Worden mensen geactiveerd om aan het werk te gaan, zijn er nog groepen die niet geactiveerd worden en wat is er nog aan potentieel?
 • Verslavingszorg - Wat zijn de consequenties voor Soest nu het aantal verslaafden zo toegenomen is?
 • IHP - Wat is het toelatingsbeleid van scholen en hoe is de spreiding van de scholen in de gemeente Soest. Wat zijn de gevolgen van de oplopende bouwkosten?

Onderwerp aangedragen door inwoners

 • Handhavingsbeleid