Wat doet de rekenkamer?

De rekenkamer draagt bij aan de kwaliteit van het beleid en het bestuur van de gemeente Soest. Dit doet zij door onderzoek te doen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid. De rekenkamer Soest heeft een positief kritische houding en is onafhankelijk.

Een onderzoek bestaat uit drie onderdelen:  

  • Rechtmatigheid: voldoet de uitvoering aan de wettelijke kaders en regelgeving?  
  • Doelmatigheid: is de voorbereiding en uitvoering van beleid efficiënt verlopen?  
  • Doeltreffendheid: zijn de beoogde effecten van het beleid ook behaald?  

Het eindrapport van een onderzoek gaat naar de gemeenteraad en is openbaar. De gemeenteraad beslist over de conclusies en aanbevelingen uit het rapport. De gemeenteraad kan de uitkomst van een onderzoek gebruiken voor haar sturende en controlerende taak.  

De rekenkamer Soest is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR).