Leerplicht en startkwalificatie

Kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs en de plicht om naar school te gaan. Daarom moeten jongeren vanaf 5 jaar naar school, totdat zij een diploma (startkwalificatie) hebben of 18 jaar worden. Ouders moeten ervoor zorgen dat hun kind staat ingeschreven op een erkende school.

Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit en voor kinderen van asielzoekers en vreemdelingen. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht. Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar heet dit de kwalificatieplicht.

U mag bijzonder verlof aanvragen voor uw kind. Redenen voor bijzonder verlof zijn bijvoorbeeld:

  • verhuizing
  • huwelijk of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten
  • viering van ambtsjubileum van vader of moeder
  • religieuze feestdag
  • u kunt vanwege uw beroep alleen buiten de schoolvakanties op vakantie

Voorwaarden

  • u mag geen bijzonder verlof voor uw leerplichtige kind aanvragen in de eerste twee weken van het schooljaar
  • u kunt maximaal tien dagen per jaar bijzonder verlof aanvragen

Aanvragen

U vraagt het verlof aan bij de school. De school beslist of uw kind het bijzonder verlof krijgt. Gaat het om meer dan tien schooldagen verlof? Dan vraagt u het verlof aan bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11. Of mail naar leerplicht@soest.nl.

In een aantal gevallen worden kinderen vrijgesteld van de leerplicht.

In artikel 5 onder a, b en c van de Leerplichtwet is aangegeven voor welke situaties vrijstelling van de leerplicht geldt:

  • Artikel 5 onder a: als uw kind wegens lichamelijke of psychische gronden niet naar school kan
  • Artikel 5 onder b: als u bedenkingen heeft tegen de richting van het onderwijs
  • Artikel 5 onder c: als uw kind op een school in het buitenland wordt ingeschreven

Lees meer over het aanvragen van vrijstelling.

Scholen zijn volgens de leerplichtwet verplicht verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. 

Verzuim kan een belangrijk signaal zijn dat er problemen zijn met een kind. De leerplichtambtenaar onderzoekt wat de reden voor afwezigheid is. Dit doet de leerplichtambtenaar samen met de leerling, ouders, school en eventuele andere betrokkenen. Vervolgens zoeken we met elkaar naar een oplossing.  

Meestal nodigen wij  jongeren en/of ouders voor een gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we de oorzaak en de aanpak van het verzuim. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een leerling extra hulp nodig heeft bij de problemen die spelen. De leerplichtambtenaar bekijkt dan samen met u en uw kind welke hulp gewenst is. Het doel is ervoor te zorgen dat uw kind weer goed naar school gaat. 

Leidt een gesprek en plan van aanpak niet tot terugkeer van de leerling op school? En is er geen geldige reden voor verzuim? Dan kunnen verschillende maatregelen worden genomen. Bijvoorbeeld het opmaken van een proces-verbaal tegen ouders en/of jongeren (vanaf 12 jaar). Of het instellen van een HALT-straf (jongeren). 

Regionale afspraken over aanpak schoolverzuim 

Er zijn in onze regio afspraken tussen scholen en gemeenten gemaakt. Dit om schoolverzuim en voortijdig uitval van school te voorkomen en aan te pakken. Doel is het in beeld hebben en houden van leerlingen en het signaleren van mogelijke problemen. 

Meer informatie hierover is te vinden op de website www.aanpakvsveemland.nl.