Omgevingsvergunning voor het milieu

Bedrijven die schade aan het milieu veroorzaken, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. Sommige bedrijven hebben geen vergunnings- en meldingsplicht. Dit zijn bijvoorbeeld kantoren, diverse zorginstellingen, huisartsenpraktijken en peuterspeelzalen.

Heeft u een vergunning nodig?

U kunt een omgevingsvergunning voor het milieu nodig hebben als uw bedrijf bijvoorbeeld:

 • veel energie verbruikt
 • de lucht vervuilt
 • geluidsoverlast veroorzaakt
 • geuroverlast veroorzaakt

Bij de Activiteitenbesluit internetmodule kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft.

Soms vraagt u bij de provincie een vergunning aan of doet daar een melding. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de provincie.

Wat levert u in?

Wat u nodig heeft voor de aanvraag hangt af van het soort bedrijf en hoe groot het is:

 • eventueel: een natuurbeschermingsvergunning of –ontheffing*
 • een akoestisch rapport
 • een bodemonderzoeksrapport
 • een geurrapport
 • een energierapport
 • een plattegrond
 • een bedrijfsplan waarin u de bedrijfsactiviteiten toelicht

De omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in uw aanvraag. U heeft twee keuzes:

 1. U vraagt bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing aan. De provincie beoordeelt alleen de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur.
 2. U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. Daarbij vraagt u om ook een natuurtoets uit te voeren. Dit betekent dat de gemeente ook de gevolgen voor de natuur beoordeelt. Hiervoor vraagt de gemeente bij de provincie om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De gemeente neemt de vvgb mee in het besluit op uw aanvraag. Weigert de provincie de vvgb af te geven? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.

Kosten

De kosten van een omgevingsvergunning variëren. Er wordt een vastrechtbedrag van € 154,55 berekend. Per € 1.000,- bouwkosten komt hier een bedrag van € 26,25 bij. Eventueel kunnen er extra kosten bij komen voor een ontheffing of voor de beoordeling van rapporten.

(Tarieven 2019)

Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Er geldt een landelijk maximum voor plankosten.

Beslistermijn

De aanvraag en de ontwerpvergunning worden gepubliceerd en zes weken ter inzage gelegd. In deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling reageren. Na de inzagetermijn worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd en nogmaals zes weken ter inzage gelegd.

Bezwaar en beroep

Heeft u gereageerd op de aanvraag en ontwerpvergunning? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van zes weken? Dan is de vergunning definitief.

Meer weten?

Ervaart u geluidsoverlast of stankoverlast of iets anders rondom milieu? Dan kunt u dit melden. Op Ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over de milieuregels voor uw bedrijf.