Ereprijsstraat, Valeriaanstraat en omgeving

In de straten Ereprijsstraat, Speenkruidstraat, Varenstraat en Valeriaanstraat is een deel van het groen verouderd. We willen hier de groenkwaliteit verbeteren en komend najaar het verouderde groen gaan vervangen. In het groenrenovatieplan noemen wij dit gebied ‘Carrés Smitsveen’.

Op deze tekeningen staat aangegeven om welke twee gebieden het gaat. 

Overzicht van de plannen

Voor deze vervanging hebben we een beplantingsplan en een renovatiekaart gemaakt. Op de renovatiekaart staat welke boom wij willen kappen en welke beplanting wij behouden, aanvullen of vervangen. Hiervoor hebben de groenbeheerders in 2022 de kwaliteit van al het groen in deze buurt beoordeeld. 

Voor de vervanging hebben we een beplantingsplan gemaakt. Hierop staat waar we nieuwe bomen en beplanting gaan aanbrengen. De soorten en verklaringen staan in de legenda. We maken onderscheid tussen gazon, bloemrijke berm, bloembollen, wintergroene heesters, bladverliezende heesters en solitaire sierheesters. 

Verbetersuggesties bewoners

Wij informeerden omwonenden over de plannen en vroegen om verbetersuggesties. Wij hebben de binnengekomen verbetersuggesties getoetst op haalbaarheid (o.a. aan het beschikbare budget, de kaders vanuit het groenrenovatieplan en aan de mogelijkheden van de locatie). De haalbare suggesties hebben wij meegenomen in de aanpassing van het renovatieplan en het beplantingsplan. In het beplantingsplan wordt de soort heester of boom met een afkorting aangegeven. 

Deze bestanden zijn helaas niet toegankelijk voor iedereen. Heeft u problemen met het bekijken of begrijpen van de plannen? Neem dan contact met ons op

Reageren

Omwonenden zijn geïnformeerd over de aanpassingen en kunnen tot 10 september op de aanpassingen reageren.

Uitwerking van de plannen

Op dit moment maken wij een werkplan. De laatste aanpassingen nemen wij in het werkplan mee. Op basis van het werkplan kiezen wij een groenaannemer voor de uitvoering van de werkzaamheden. Samen met deze aannemer maken wij een planning van de uitvoering. Het streven is om in november 2023 te starten met de uitvoering en voor 1 april 2024 het werk af te ronden. 

Omgevingsvergunning

Voor het kappen van een deel van de bomen is een Omgevingsvergunning nodig. Deze vergunning is verleend en de bezwarentermijn is inmiddels verstreken. Er was één bezwaar gemaakt tegen de verlening van de vergunning. Dit bezwaar is door de bezwaarmaker ingetrokken omdat we meer bomen handhaven. 

Opknappen speelplekken

Binnen het plangebied knappen wij ook een aantal speelplekken op. Deze speelplekken zijn met een ster op het beplantingsplan aangegeven en bij de betreffende speelplekken staat een informatiebord. Voor de nieuwe inrichting van de speelplekken loopt een apart participatietraject. Op www.denkmeeover.nl leest u meer hierover en kunt u meedenken. 

Afkoppelen kolken van de riolering

Op verschillende plekken zien wij kansen om de kolken van de riolering af te koppelen. Deze kolken halen we weg of sluiten we af. Water wat in deze kolken zou stromen, gaat dan niet meer naar de waterzuivering, maar vangen we op in de groenvakken. Hiervoor verlagen we de banden langs de rijweg of maken we een goot. In verlaagde groenvakken stroomt het water dan langzaam in de bodem. In het beplantingsplan zijn de kolken die we verwijderen aangegeven. De grootte van de verlaagde groenvakken bepalen we tijdens de werkzaamheden. We maken de verlagingen zo ondiep mogelijk.

Wortelopdruk

Boomwortels drukken soms tegels omhoog. Hierdoor liggen tegels ongelijk en zijn de voetpaden niet goed toegankelijk. Bij nieuwe bomen plaatsen wij daarom langs verharding onder de grond wortelschermen en brengen wij goede grond aan. Hiermee voorkomen we zoveel mogelijk nieuwe wortelopdruk.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact op met Debby van den Herik, ontwerper openbare ruimt. Bel op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 naar 035-609 34 11 of stel uw vraag online.