Herinrichting Korte en Lange Brinkweg

We gaan van de Korte en Lange Brinkweg een toekomstbestendige straat maken. In ons beeld is dat een straat die jaren meegaat, klimaatbestendig is en zoveel mogelijk voldoet aan wensen van bewoners. Een inrichting van de straat die past bij de toegestane snelheid, 30 kilometer per uur, en die ruimte biedt aan alle weggebruikers. 

Waar gaan wij aan de slag?

Het projectgebied is de Korte Brinkweg tussen de Stadhouderslaan en de spoortunnel en de Lange Brinkweg tussen de spoortunnel en de Eemstraat. Het karakter en gebruik van deze straten wisselt.

Om de maatregelen daar goed op af te stemmen maken we een tweedeling.

  1. Korte Brinkweg en de Lange Brinkweg tussen de Stadhouderslaan en de Korte Kerkstraat (gebied 1). Op dit weggedeelte rijdt meer verkeer en wonen meer mensen waardoor het drukker is met parkeren. Ook zien we hier meer problemen door water op straat.
  2. Lange Brinkweg tussen de Korte Kerkstraat en de Eemstraat (gebied 2). Op dit weggedeelte zijn de bewoners positiever over het huidige wegprofiel. De aandachtspunten hier zijn de snelheid en het landbouwverkeer.

Voorlopig ontwerp

Bij het opstellen van het verkeersontwerp betrokken we de wensen van omwonenden. Samen met de uitkomsten van de verkeersonderzoeken, leidde dit tot een concept verkeersontwerp. Verschillende wateronderzoeken gaven ons inzichten over hoe we met de opvang van water in het gebied om moeten gaan. Ook werd duidelijk welke lokale uitdagingen er zijn, zoals de beschikbare ruimte, de hoogteligging en de grondwaterstand. 

De maatregelen vanuit verkeer en water zijn bovendien van invloed op elkaar. Dit zorgde ervoor dat we keuzes moesten maken. Deze keuzes zijn terug te vinden in een voorlopig ontwerp.

Aanvullende onderzoeken trillingen en wateroverlast

Tijdens een bewonersavond in september 2022 hebben omwonenden hun zorgen uitgesproken over drempels die worden aangebracht en die mogelijk trillingen veroorzaken. Daarom is besloten dat eerst nog aanvullende onderzoeken worden gedaan door een adviesbureau. Ook zijn er verschillende gesprekken geweest met bewoners over de wateroverlast en over het op diverse plaatsen aanbrengen van lozingspunten in Korte en Lange Brinkweg. De input van de bewoners wordt gebruikt om de technische uitwerking van de waterafvoer op te zetten.

Aanpassing parkeren

We hebben het voorlopig ontwerp na september 2022 aangepast wat betreft parkeren in de Lange Brinkweg. Bekijk hiervoor de nieuwe ontwerptekeningen. 

Deze bestanden zijn helaas niet toegankelijk voor iedereen. Heeft u problemen met het bekijken of begrijpen van deze tekeningen? Neem dan contact met ons op.

Trillingsonderzoek

Hier vindt u de uitkomsten van het trillingsonderzoek uit januari 2022. We gaan nog aanvullend onderzoek hierop doen.

Maatregelen gebied 1

Op het weggedeelte Korte Brinkweg en Lange Brinkweg tussen de Stadhouderslaan en de Korte Kerkstraat (gebied 1) kunnen we de huidige problemen het beste oplossen door de straat opnieuw in te richten. Zo gebruiken we de ruimte optimaal en maken we duidelijk onderscheid tussen de verschillende functies; rijbaan, parkeren en voetgangers. Verkeersdrempels en kruispuntplateaus moeten bijdragen aan een passende snelheid van 30 kilometer per uur. 

Ook ondergronds gaan we aan de slag. We maken van een gemengd rioolsysteem een gescheiden systeem. We scheiden het ‘schone’ regen- en grondwater van het ‘vuile’ huishoudelijke afvalwater door onder de weg een extra rioolbuis aan te leggen. Hiermee kunnen we ook de grondwaterstand tijdens natte of juist droge periodes beter bijsturen.

Bij voorkeur lozen we dit schone water dan direct in nabijgelegen sloten, bij zogenaamde lozingspunten. Bij de verhoogde verkeersdrempels en plateaus passen we bovendien extra kolken in. Bij de kruispunten met de Grote Melmweg en de Korte Kerkstraat leggen we geen verhoogde plateaus maar ‘schijnplateaus’ aan. Dit doen we om het water beter over de straat af te voeren.

Wegens corona-gerelateerde omstandigheden en capaciteitsproblemen heeft de planvorming enkele maanden vertraging opgelopen. In juli 2022 ontvingen alle betrokken een brief over een informatiebijeenkomst in september.

De belangrijkste aanpassingen in het huidige ontwerp ten opzichte van het ontwerp van september 2021 zijn:

  • De wegbreedte wordt 5,8 meter waar deze nu 6,1 meter is en eerder zou worden teruggebracht naar 5,0 meter.
  • Er is daardoor minder ruimte over voor het trottoir, waardoor deze versmald wordt naar 1,5 meter, met over korte lengtes een maat van 1,2 meter, ten opzichte van de eerder voorgenomen breedtemaat van 2,0 meter.
  • Op meerdere locaties komt de uitstapstrook te vervallen, waardoor parkeervakken dicht tegen perceelsgrenzen komen aan te liggen.
  • Op het stuk Lange Brinkweg tussen de huisnummers 27 t/m 41, waar geen ruimte was voor bovenstaande oplossingen, is gekozen voor het achterwege laten van de verhoogde parkeerplaatsen.
  • De suggestiestroken voor het parkeren op de rijbaan komen te vervallen, parkeren op de weg blijft wel mogelijk, alleen wordt dit niet meer gemarkeerd.

De aangepaste versie van de presentatietekeningen kunt u hierboven onder het kopje voorlopig ontwerp bekijken.

U kunt de eerdere versie van de presentatietekeningen van gebied 1 (september 2021) bekijken:

Deze bestanden zijn helaas niet toegankelijk voor iedereen. Heeft u problemen met het bekijken of begrijpen van deze tekeningen? Neem dan contact met ons op.

Maatregelen gebied 2

Op het weggedeelte tussen de Korte Kerkstraat en de Eemstraat gaan we niet de gehele straat herinrichten. We passen op enkele plaatsen snelheidsremmende maatregelen in. Rekening houdend met het landbouwverkeer kiezen we hier voor langgerekte verkeersdrempels, zogenaamde wegvlakplateaus. Ook treffen we in dit gebied enkele maatregelen voor het afvoeren van water naar het oppervlaktewater. We begeleiden het water op de straat, via lozingspunten, naar het oppervlaktewater.

Wegens corona-gerelateerde omstandigheden en beperkte capaciteit liep de planvorming enkele maanden vertraging op. In juli 2022 ontvingen alle betrokken een brief over een informatiebijeenkomst in september.

Het nieuwe ontwerp verschilt op één onderdeel ten opzichte van het ontwerp van september 2021. Waar we de wegbreedte eerst wilden versmallen naar 5,0 meter, wordt deze nu 5,8 meter breed.

De aangepaste versie van de presentatietekeningen kunt u hierboven onder het kopje voorlopig ontwerp bekijken.

U kunt de eerdere versie van de presentatietekeningen van gebied 2 van september 2021 bekijken:

Deze bestanden zijn helaas niet toegankelijk voor iedereen. Heeft u problemen met het bekijken of begrijpen van deze tekeningen? Neem dan contact met ons op.

Afronden voorlopig ontwerp

In het najaar 2021 kon worden gereageerd op het voorlopig ontwerp. De ingekomen reacties gaven aanleiding tot enkele aanpassingen in het plan. In mei 2022 ontvangen alle betrokkenen een schriftelijke uitnodiging voor een nieuwe bijeenkomst waarop het aangepaste plan wordt gepresenteerd. Na het afronden van het voorlopig ontwerp stellen we een definitief ontwerp op, waarin we het plan verder detailleren. 

Heeft u nog vragen over het voorlopig ontwerp?

Neem contact op met Alco Prins. Bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11 of stel uw vraag online. Bekijk ook de veelgestelde vragen en antwoorden.

Planning

Na afronding van het voorlopig ontwerp stellen we een definitief ontwerp op. Dit is naar verwachting in de herfst van 2023 gereed. We schatten nu in dat we op zijn vroegst halverwege 2024 starten met de werkzaamheden.