Subsidie afkoppelen verhard oppervlak

Regenwater dat u niet apart opvangt, verdwijnt in de riolering en mengt met huishoudelijk afvalwater. Schoon water hoort niet in het riool. Regenwater is meestal behoorlijk schoon. U kunt het daarom afkoppelen van het riool. U kunt daarmee vuil en schoon water gescheiden houden.

Hoe kunt u het regenwater los koppelen?

Er zijn diverse mogelijkheden voor het afkoppelen van hemelwater. Denkt u aan het verlagen van uw terrein door de aanleg van een vijver, een infiltratievoorziening onder de grond of een opvang boven de grond. Het reservoir waarin u het water opvangt mag niet overlopen naar het gemengde riool.

Gaat u het regenwater los koppelen? Wij vergoeden een deel van de kosten

U kunt een subsidie vragen als u zorgt dat het hemelwater van een schoon oppervlak (denk aan uw dak, terras of oprit) niet meer op het gemengde riool wordt geloosd. Komt het water van een deels doorlatende verharding? Dan ontvangt u een gedeelte van de subsidie. Wij beoordelen uw aanvraag en kijken of de voorziening aan de voorwaarden van gemeente en waterschap voldoet.

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

U komt voor een bijdrage in aanmerking als:

 • U eigenaar of gebruiker bent van het verharde oppervlak dat u wilt afkoppelen
 • Het om een bestaand gebouw of bestaande, gesloten bestrating gaat
 • Het object is gelegen binnen de gemeente Soest
 • Het dak en/of de bestrating het regenwater in de huidige situatie loost op de gemengde riolering
 • Het afkoppelen nog niet is uitgevoerd
 • U geen overlast veroorzaakt voor aangrenzende percelen
 • Het af te koppelen oppervlak schoon is en minstens 20 m2 groot is

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

De subsidieregeling vergoedt 33 procent van de aanlegkosten en er kan een maximale subsidie verleend worden van € 3 per m². Het dakoppervlak dat u afkoppelt, is minimaal 20 m².
Per jaar wordt bekeken of de regeling wordt voortgezet en wordt het beschikbare subsidiebedrag vastgesteld. Subsidies worden verstrekt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Mocht uw aanvraag binnenkomen op het moment dat het subsidiebudget al is opgebruikt, dan wordt uw aanvraag vastgehouden tot het daarop volgende jaar. In dat jaar krijgt uw aanvraag voorrang op nieuwe aanvragen.

Vergunning nodig?

Het kan zijn dat u een vergunning nodig heeft voor de aanleg van uw voorziening. U kunt een vergunningcheck doen bij het omgevingsloket online. Bij het omgevingsloket kunt u gelijk een vergunning aanvragen.

Subsidieaanvraag indienen

Voor het aanvragen van een subsidie is het volgende nodig:

 • een situatietekening op schaal 1:100 van de infiltratievoorzieningen, inclusief leidingwerk en aanduiding van hoogtes
 • een aanduiding van het af te koppelen oppervlak, aangegeven in vierkante meters
 • een gespecificeerde begroting van de kosten en/of een offerte van de kosten van aanleg van de voorzieningen
 • een foto van het af te koppelen oppervlak of de af te koppelen oppervlakken (indien het een bestaand dak betreft)
 • een onderhoudsplan voor de voorziening(-en) voor de eerste 10 jaar na de aanleg
 • een kopie van de verleende omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, indien vereist

U kunt het Aanvraagformulier afkoppelen verhard oppervlak (pdf, 255 kB) printen, invullen en samen met de vereiste gegevens opsturen naar:

Gemeente Soest
t.a.v. afdeling Dienstverlening team V&H
Postbus 2000
3760 CA Soest

Wilt u een regenton aanschaffen?

Een regenton heeft meestal een overloop naar het gemengde riool. Daarom komt een regenton niet in aanmerking voor de afkoppelsubsidie. Voor een regenton kunt u wel een andere subsidie aanvragen. Meer informatie hierover: Subsidieregeling regentonnen en compostvaten. Als u ervoor zorgt dat de overloop van de regenton niet naar het gemengde riool gaat, maar naar een voorziening in de tuin, dan komt u wel voor de afkoppelsubsidie in aanmerking. De aanschaf van de regenton maakt dan onderdeel uit van de kosten voor afkoppelen van hemelwater.

Meer informatie

Heeft u vragen over de subsidie?

Neem dan contact op met Sander Boot, telefonisch (035) 609 34 11 of via de mail: postbus2000@soest.nl t.a.v. S. Boot.