Bodeminformatie

Hoe schoon is de grond onder uw woning? Deze informatie is bijvoorbeeld belangrijk als u gaat (ver)bouwen. U moet dan in veel gevallen aantonen dat de bodem geschikt is. Of als u grond uit uw tuin wilt verplaatsen en u hiervoor bodemgegevens moet aanleveren. 

Bodemloket

De gemeente heeft archieven over (mogelijke) verontreiniging in kaart gebracht. Het bodemloket toont informatie over de bodemkwaliteit van een groot aantal percelen in de gemeente via een bodeminformatiekaart.

Naar bodemloket Soest

Door te zoeken op adres of perceel kunt u, als er bodeminformatie bekend is, een overzichtsrapport downloaden. 

Wat kunt u vinden?

Op de bodeminformatiekaart is te zien of er op een locatie bodemonderzoek verricht is of dat er in het verleden (bedrijfs)activiteiten hebben plaatsgevonden die mogelijk de bodem hebben vervuild.

Ook zijn de plaatsen van (voormalige) ondergrondse tanks bij particulieren te vinden. U kunt ook de bodeminformatie van de Provincie Utrecht opvragen. Als er geen informatie voorhanden is, wil dat niet zeggen dat een locatie schoon is.

In Soest zijn verdachte locaties in de bebouwde kom (behalve bedrijfsterreinen) voor zover nodig onderzocht.

Bodemrapporten aanvragen

U kunt een bodemrapport online aanvragen.  

U heeft hiervoor nodig:  

  • Het rapportnummer 
  • Naam van het onderzoeksbureau 
  • Datum van het bodemrapport 

Deze informatie vindt u in het bodemloket Soest

Inloggen met DigiD Bodemrapport aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2 Bodemrapport aanvragen

U kunt alleen een rapport bij ons aanvragen na 1998. Heeft u een rapport nodig dat ouder is? Dan vraagt u dit op bij het Archief Eemland.

Wij streven ernaar om binnen 10 werkdagen uw verzoek af te handelen.  

Kosten

Wij brengen 0,50 cent per pagina in rekening als de aangevraagde documenten niet digitaal beschikbaar zijn. Hiervoor krijgt u een factuur. 

Gemeente Soest heeft een Nota bodembeheer met bodemkwaliteitskaart vastgesteld, ook voor PFAS-houdende grond. Bekijk de beleidsstukken en kaarten op overheid.nl. 

In de nota bodembeheer van de gemeente Soest zijn de mogelijkheden beschreven voor het toepassen en hergebruiken van grond en baggerspecie. De nota bodembeheer geeft regels en richtlijnen voor iedereen die bij het voorbereiden van projecten of het uitvoeren van bodemwerken rekening moet houden met de kwaliteit van de bodem. In de nota staat hoe beschikbare vrijgekomen grond (en baggerspecie) op en in de landbodem van de gemeente Soest mag worden opgeslagen, hergebruikt of toegepast en welke regels en procedures hierbij gelden voor professionele gebruikers zoals ontwikkelaars en aannemers. De nota volgt hierbij zoveel mogelijk de algemene landelijke regels. Wel is er gekozen voor een gebiedsspecifieke invulling van het beleid. Hierdoor sluit het beleid aan bij de functie, kwaliteit en ontwikkelingen van een gebied.

Als bij grote ruimtelijke ontwikkelingen de grond wordt geroerd, is een vooronderzoek conform NEN5725 nodig. In combinatie met de ontgravingskaart van de Bodemkwaliteitskaart wordt de milieukwaliteit van de bodem bepaald. Verder onderzoek is niet nodig als de locatie volledig onverdacht is. Als de locatie of een deel van de locatie wel verdacht is dient minimaal een verkennend bodemonderzoek conform NEN5740 te worden uitgevoerd voor het gehele gebied.