Handreiking stikstofemissies bij woningbouwprojecten

Bent u initiatiefnemer of ontwikkelaar van bouwplannen? Dan is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de geldende stikstofregels. Deze regels hebben gevolgen voor woningbouwprojecten.

Handreiking

Daarom heeft de gemeente samen met de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) een handreiking gemaakt. De handreiking geldt voor de aanleg- en de gebruiksfase van woningen. De handreiking beschrijft het meest recente wettelijk kader. En wanneer een stikstofberekening nodig is. Het programma AERIUS calculator is aangewezen als het rekeninstrument hiervoor. Meer informatie vindt u in het handelingskader (pdf, 1 MB) en de bijlage van het handelingskader (pdf, 4 MB).

Wat betekent dit handelingskader voor uw initiatief?

Om de impact van woningbouwprojecten op het stikstofniveau te bepalen zijn stikstofberekeningen uitgevoerd. Dit is gedaan voor twee (verzonnen) locaties in de gemeente Soest. Waarvan één binnen en één buiten de rode contour. Allebei vlakbij het stikstofgevoelige Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen, zie onderstaande afbeelding.

Geen negatieve gevolgen bij maximaal 20 woningen

In het handelingskader staat dat er bij woningbouwprojecten van maximaal 20 woningen geen negatieve gevolgen zijn in Natura 2000 gebieden. Dit geldt voor zowel binnen als buiten de rode contour. En voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase. Wilt u een woningbouwproject realiseren met meer dan 20 woningen? Dan moet wel een voortoets stikstof plaatsvinden.

Schonere werktuigen en transportmiddelen

Maakt u gebruik van schonere werktuigen en transportmiddelen? Dat kan het aantal woningen dat in een project kan worden gebouwd flink verhogen. Als u deze milieuvriendelijke maatregelen wilt toepassen, moet u dit bewijzen met een voortoets stikstof.

Let op

Een risicobeoordeling moet elke keer opnieuw plaatsvinden als herijking van het programma AERIUS heeft plaatsgevonden. Dit zorgt ervoor dat uw project altijd voldoet aan de meest recente regelgeving omtrent stikstofemissies.

Wilt u meer weten over het handelingskader of over uw bouwplannen? Neem dan contact met ons op.