Bezwaar gemeentelijke belastingen

Heeft u vragen of twijfels over de aanslag of de vastgestelde WOZ-waarde? Bekijk eerst uw taxatieverslag via de digitale belastingbalie.

Heeft u daarna nog vragen? Neem dan eerst telefonisch contact met ons op. Bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11. Dan leggen wij u uit hoe het bedrag is opgebouwd.

Bent u het ook na overleg niet eens met uw belastingaanslag en/of de WOZ-waarde van uw pand of woning? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar indienen via de digitale belastingbalie.

Alleen de persoon aan wie de aanslag is gericht, kan bezwaar indienen. U logt in met DigiD.

Let op: U kunt geen bezwaar indienen als u de aanslag niet kunt betalen. Heeft u een minimuminkomen of leeft u op bijstandsniveau? Dan kunt u een kwijtscheldingsverzoek indienen.

Bent u een medebelastingplichtige (bijvoorbeeld een echtgenoot of mede-eigenaar), een erfgenaam of een gemachtigde? Dan kunt u schriftelijk bezwaar indienen. U stuurt uw bezwaar naar de heffingsambtenaar van de gemeente Soest.

U zet in uw bezwaar

  • uw naam en adres
  • datum van het bezwaarschrift
  • het aanslagnummer
  • de reden waarom u bezwaar maakt
  • uw handtekening
  • uw machtiging

Uw bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet door ons ontvangen zijn. U doet dit via de digitale belastingbalie of schriftelijk.

Is het na deze termijn van zes weken door ons ontvangen, dan verklaren we uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk. We behandelen uw bezwaarschrift dan ambtshalve. Dit betekent dat wij het inhoudelijk gaan behandelen, maar dat u onze beoordeling niet meer aan de rechter kunt voorleggen.

Uitstel van betaling

Let op: het indienen van bezwaar geeft niet automatisch uitstel van betaling over het betwiste bedrag. Als u uitstel van betaling wenst, dan geeft u dit aan in uw bezwaarschrift. Uitstel van betaling wordt dan alleen verleend voor het betwiste deel van de aanslag.

Voorlopig bezwaarschrift indienen

Heeft u te weinig tijd om een bezwaarschrift te versturen? Bijvoorbeeld omdat u nog niet alle redenen heeft opgeschreven? Of omdat u nog met iemand wilt overleggen? Dan kunt u een voorlopig (pro forma) bezwaarschrift indienen. In een voorlopig bezwaarschrift zet u alle gegevens, behalve de redenen voor uw bezwaar.

Dient u het bezwaar online bij ons in? Dan krijgt u direct per e-mail een bevestiging van ontvangst. Stuurt u het bezwaar per post? Dan ontvangt u binnen twee weken een ontvangstbevestiging.

De gemeente handelt uw bezwaar af in hetzelfde kalenderjaar als dat u het hebt ingediend, uiterlijk 31 december. Bezwaren die tussen 20 november en 31 december zijn binnenkomen, handelen wij af binnen zes weken.

De behandeltijd is afhankelijk van uw motivatie en of er een hertaxatie of nader onderzoek nodig is. Als uw bezwaar gegrond blijkt, dan wordt uw aanslag aangepast. Ook de Belastingdienst en het GBLT (waterschap) krijgen de wijzigingen door.

Lukt afhandeling niet binnen de gestelde tijd, dan hoort u dit op tijd.

Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan.

U moet dan binnen zes weken na de dagtekening van de beslissing een beroepschrift indienen bij: Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Telefoonnummer 030-22 33 000.

U kunt ook via de website van Rechtspraak.nl digitaal een beroepschrift indienen.