Stationsontwikkeling Soest-Zuid

In de ochtend- en avondspits heeft het verkeer regelmatig vertraging rond het Station Soest-Zuid. Als de spoorwegovergang is gesloten, dan staat het verkeer stil. Ook de verkeerslichten op het kruispunt Ossendamweg - Eikenlaan zorgen voor vertraging. Door deze omgeving anders in te richten, verbeteren we de doorstroming van het verkeer.

In 2015 stelde de raad het schetsontwerp vast. Dat is nu uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp met meer details.

De werkzaamheden

Wat we precies gaan aanpassen aan het stationsgebied, leest u hieronder.

Nieuwe rotonde

Op het kruispunt Koningsweg - Pimpelmees leggen we een rotonde aan. Om veilig over te kunnen steken, krijgt het langzaam verkeer hier voorrang op het gemotoriseerde verkeer. Op het kruispunt Koningsweg - Nieuweweg blijven de verkeerslichten aanwezig, maar leggen we wel extra rijstroken aan. Door deze extra rijstroken kan dit kruispunt meer verkeer verwerken en staat het verkeer minder lang stil.

Wijzigingen Ossendamweg

Op de Ossendamweg kan het verkeer nu nog afslaan de Eikenlaan in, om naar het bus- en treinstation te gaan. In de nieuwe situatie is dat niet meer toegestaan en mogen alleen bussen dit nog. Hierdoor kunnen de verkeerslichten verdwijnen op dit kruispunt. Om dit veilig mogelijk te maken komt er wel een aparte opstelstrook voor de bussen om vanuit het noorden de Eikenlaan in te gaan. Hierdoor hoeft het doorgaande verkeer uit deze richting niet te wachten achter deze bus.

Vergroot busstation en uitbreiding parkeerplekken

Het busstation wordt vergroot waardoor er meer bussen gelijktijdig bij een halte kunnen staan, zodat ook het openbaar vervoer verbetert. Daarnaast brengen we extra fietsparkeerplaatsen aan, zodat er meer mogelijkheden komen om de fietsen in de daarvoor bedoelde fietsenrekken neer te zetten. Ook het aantal parkeerplaatsen op de P+R-locatie op de Bosstraat wordt uitgebreid. Deze parkeerplaatsen staan namelijk zeer regelmatig allemaal vol. 

Vernieuwen spoorwegovergang

Tegelijk met de aanpassingen aan de wegen wordt ook de constructie van de spoorwegovergang vernieuwd. We doen dit in nauwe samenwerking met ProRail, omdat zowel het ontwerp als de uitvoering van beide werkzaamheden op elkaar moeten aansluiten.

Kappen van bomen

Om de werkzaamheden mogelijk te maken moet er bomen worden gekapt. Bij de uitwerking van het schetsontwerp naar het Voorlopig Ontwerp hebben we het aantal te kappen bomen zo beperkt mogelijk geprobeerd te houden. In totaal worden er 89 bomen gekapt bij de herinrichting van de Stationsomgeving Soest-Zuid. Er komen echter ook weer bomen terug. In totaal worden er rond dit kruispunt 66 nieuwe bomen teruggeplaatst. Voor het kappen van de bomen is een kapvergunning noodzakelijk. Het college is bevoegd om deze kapvergunningen te verlenen. Belanghebbenden kunnen bezwaar en beroep aantekenen tegen deze beslissing. 

Hoe ziet het er straks uit?

Om het huidige ontwerp zo duidelijk mogelijk te presenteren is er een 3D-visualisatie van  het stationsgebied gemaakt. Hierin kunt u het ontwerp vanuit verschillende standpunten bekijken. Bekijk hieronder de visualisatie.

U kunt hier de verschillende presentatietekeningen bekijken. Let op, deze zijn niet toegankelijk. Heeft u problemen met het bekijken of begrijpen van deze tekeningen, neem dan contact met ons op.

Planning

Als alle procedures zijn afgerond (zoals het wijzigen van een gedeelte van het bestemmingsplan en de noodzakelijke kapvergunningen) gaan we de werkzaamheden aanbesteden aan een aannemer. Daarna kunnen we starten met de uitvoering. Wij schatten nu in dat we op zijn vroegst in het voorjaar van 2022 beginnen met de werkzaamheden. Uiterlijk in 2024 zijn alle werkzaamheden in het Verkeersplan Soest-Zuid afgerond.

Naar het overzicht