Wie krijgen mijn gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP)

Wilt u weten aan wie wij uw gegevens uit de uit de Basisregistratie Personen (BRP) hebben doorgegeven? Dan kunt u dit bij ons opvragen. U ontvangt een overzicht over het afgelopen jaar.

Wilt u alleen weten welke gegevens van u zijn opgenomen in de BRP? Dan kunt u dit zien via MijnOverheid.nl.

Wie mogen mijn gegevens opvragen?

Wij mogen alleen informatie doorgeven aan instellingen die wettelijke taken uitvoeren. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV, zorgverzekeraars of pensioenfondsen. Deze instellingen baseren hun beslissingen vaak direct op deze informatie.

Het is wettelijk vastgelegd welke informatie deze instanties krijgen. U kunt hier niets aan veranderen.

Andere instanties die gebruik kunnen maken van uw persoonsgegevens:

  • Advocaten. Zij moeten aantonen dat ze de ge­ge­vens no­dig heb­ben voor een ge­rech­te­lij­ke pro­ce­du­re.
  • Or­ga­ni­sa­ties met een maat­schap­pe­lij­ke func­tie. Denk aan ou­de­ren­zorg, jeugd­wel­zijns­werk of ge­han­di­cap­ten­zorg.
  • Stich­ting In­ter­ker­ke­lij­ke Le­den­ad­mi­ni­stra­tie (SILA). Zij houden de ledenadministratie bij voor kerkgenootschappen.

Meer informatie over wie uw gegevens krijgen uit de Basisregistratie personen, vindt u op Rijksoverheid.nl.

Wie mogen uw gegevens niet opvragen?

Uw gegevens geven wij zonder uw schriftelijke toestemming nooit door aan:

  • com­mer­ciële in­stel­lin­gen
  • par­ti­cu­lie­ren (ook niet voor bij­voor­beeld een re­ü­nie)

Overzicht opvragen

U kunt hieronder een overzicht opvragen. Op het overzicht ziet u aan welke organisaties wij vanuit de BRP uw gegevens hebben doorgegeven.

Uitgezonderd zijn situaties waarin de staatsveiligheid of strafbare feiten een rol spelen.

Alarm:

Let op! Gebruikt u een Apple?

Dan kan het zijn dat u bij het openen van het formulier de melding ‘deze verbinding is niet privé’ krijgt. Wij adviseren u om bij deze melding een ander apparaat te gebruiken. Wij zoeken naar een oplossing. Onze excuses voor het ongemak. 

Inloggen met DigiD Overzicht verstrekkingen BRP opvragen

Binnen maximaal vier weken krijgt u het overzicht thuisgestuurd.

Bent u jonger dan 16 jaar? Of staat u onder curatele? Dan kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een inzageverzoek doen. De wettelijke vertegenwoordiger doet in dat geval schriftelijk een verzoek.

Mijn gegevens in de BRP kloppen niet

Het is van groot belang dat uw gegevens in de basisregistratie juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan? Kijk eerst op MijnOverheid.nl welke persoonsgegevens over u bekend zijn. Klopt er iets niet? Laat dan uw gegevens corrigeren.

Geheimhouding aanvragen

Wilt u niet dat wij uw persoonlijke gegevens aan maatschappelijke instellingen doorgeven? Dan kunt u de gemeente schriftelijk verzoeken om uw persoonsgegevens geheim te houden.

De gemeente geeft uw gegevens dan alleen nog door aan overheidsinstellingen. Zij hebben deze nodig voor het uitvoeren van hun wettelijke taak. Lees meer over geheimhouding aanvragen

Privacyrechten AVG of WPG

Wilt u gebruikmaken van uw privacyrechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? Of op grond van de Wet politiegegevens (Wpg)? Lees dan eerst de informatie over uw rechten. Uw aanvraag regelt u via een privacyverzoek AVG of WPG