Wie krijgen mijn gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP)

Wilt u weten aan wie wij uw gegevens uit de uit de Basisregistratie Personen (BRP) hebben doorgegeven? Dan kunt u dit bij ons opvragen. U ontvangt een overzicht over het afgelopen jaar.

Als u alleen wilt weten welke gegevens van u zijn opgenomen in de BRP, dan kunt u dit inzien via MijnOverheid.nl.

Wie mogen mijn gegevens opvragen?

Wij mogen alleen informatie doorgeven aan instellingen die wettelijke taken uitvoeren. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV, zorgverzekeraars of pensioenfondsen. Deze instellingen baseren hun beslissingen vaak direct op deze informatie.

Welke informatie aan deze instanties wordt doorgegeven, is wettelijk vastgelegd. Deze wettelijk voorgeschreven gegevensverstrekking kunt u niet voorkomen.

Andere instanties die gebruik kunnen maken van uw persoonsgegevens:

  • ad­vo­ca­ten, als ze kun­nen aan­to­nen dat ze de ge­ge­vens no­dig heb­ben voor een ge­rech­te­lij­ke pro­ce­du­re
  • or­ga­ni­sa­ties met een maat­schap­pe­lij­ke func­tie, bij­voor­beeld op het ge­bied van ou­de­ren­zorg, jeugd­wel­zijns­werk of ge­han­di­cap­ten­zorg
  • de Stich­ting In­ter­ker­ke­lij­ke Le­den­ad­mi­ni­stra­tie (SILA), die de le­den­ad­mi­ni­stra­tie bij­houdt voor kerk­ge­noot­schap­pen

Meer informatie over wie uw gegevens krijgen uit de Basisregistratie personen, vindt u op Rijksoverheid.nl.

Wie mogen uw gegevens niet opvragen?

Uw gegevens geven wij zonder uw schriftelijke toestemming nooit door aan:

  • com­mer­ciële in­stel­lin­gen
  • par­ti­cu­lie­ren (ook niet voor bij­voor­beeld een re­ü­nie)

Overzicht opvragen

U kunt hieronder een overzicht opvragen. Op het overzicht ziet u aan welke organisaties wij vanuit de BRP uw gegevens hebben doorgegeven.

Uitgezonderd zijn situaties waarin de staatsveiligheid of strafbare feiten een rol spelen.

Inloggen met DigiD Overzicht verstrekkingen BRP opvragen

Binnen maximaal 4 weken krijgt u het overzicht thuisgestuurd.

Als u jonger bent dan 16 jaar of als u onder curatele bent gesteld, kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een inzageverzoek doen. De wettelijke vertegenwoordiger doet in dat geval schriftelijk een verzoek.

Mijn gegevens in de BRP kloppen niet

Het is van groot belang dat uw gegevens in de basisregistratie juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan? Kijk eerst op MijnOverheid.nl welke persoonsgegevens over u bekend zijn. Klopt er iets niet? Laat dan uw gegevens corrigeren.

Geheimhouding aanvragen

Wilt u niet dat wij uw persoonlijke gegevens aan maatschappelijke instellingen doorgeven? Dan kunt u de gemeente schriftelijk verzoeken om uw persoonsgegevens geheim te houden.

De gemeente geeft uw gegevens dan alleen nog door aan overheidsinstellingen die ze nodig hebben voor het uitvoeren van hun wettelijke taak. Lees meer over geheimhouding aanvragen

Privacyrechten AVG of WPG

Wilt u gebruikmaken van uw privacyrechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of op grond van de Wet politiegegevens (Wpg)? Lees dan eerst de informatie over uw rechten. Uw aanvraag regelt u via een privacyverzoek AVG of WPG