Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Vanaf 1 januari 2024 gaat naast de Omgevingswet ook de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Het doel van de Wkb is een verbetering van de bouwkwaliteit. Gaat u (ver)bouwen? Controleer dan uiterlijk vier weken voor de start of uw initiatief onder de Wkb valt. Dat kan in het Omgevingsloket.

Verbouwactiviteiten vallen in 2024 niet onder de Wkb.

Waar moet u op letten?

Als uw bouwwerk onder de Wkb valt, moet u een kwaliteitsborger (een onafhankelijke controleur) inschakelen. Uw aannemer of architect kan u hierbij helpen. De kwaliteitsborger kijkt mee van het plan tot de oplevering. Hij of zij controleert alle technische regels en kwaliteitseisen, precies op het moment dat het nodig is.

Wat verandert er?

De Omgevingswet knipt de bouwvergunning op in twee delen: een ruimtelijke en een technische vergunning. Soms is er in plaats van de technische vergunning alleen een melding nodig.  

Of er een melding of een technische vergunning noodzakelijk is, hangt af van het type bouwwerk. Hiermee bedoelen we eenvoudige bouwwerken, zoals een grondgebonden woonhuis of een eenvoudige industriehal. Daarvoor hoeft u geen technische bouwactiviteit meer aan te vragen. Dit noemen we gevolgklasse 1Wel doet u dan een bouwmelding bij de gemeente en schakelt u een onafhankelijke kwaliteitsborger in.

Vergunning, melding of vergunningvrij?

Er zijn de volgende soorten bouwactiviteiten: 

 • Vergunningplichtige 
 • Meldingsplichtige (Wkb, gevolgklasse 1) 
 • Vergunningvrije 

Via het Omgevingsloket bepaalt u wat voor u van toepassing is. Valt uw initiatief onder de Wkb? Dan moet u uiterlijk 4 weken voor de start van de bouw een bouwmelding doen bij de gemeente. In het omgevingsloket kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen.

Twijfelt u? Neem dan contact met ons op.

In het Besluit bouwwerken leefomgeving beschrijven we in welke gevallen nieuwbouw van bouwwerken onder gevolgklasse 1 valt. Hieronder een globale greep uit de type bouwwerken die onder de Wkb vallen vanaf 1 januari 2024. Voor de exacte beschrijving en opsomming verwijzen wij naar het BBL Verbouw valt in 2024 niet onder de Wkb: 

 • Eenvoudige vrijstaande eengezinswoningen, twee-onder-een-kapwoningen en rijtjeswoningen. Voorwaarde is dat deze woningen op de grond staan. Ook staan ze niet op een ander bouwwerk of op een andere woning. Appartementen vallen niet onder gevolgklasse 1. Ook bijvoorbeeld woningen bedoeld voor kamerverhuur, zoals studentenhuizen, en zorgwoningen vallen niet onder gevolgklasse 1. 
 • Vakantiehuisjes die zelf op grond staan. Vakantieappartementen en hotels vallen niet onder gevolgklasse 1. 
 • Eenvoudige industriehal van maximaal twee verdiepingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om hallen voor opslag of productie. Kantoorgebouwen en winkelpanden vallen niet onder gevolgklasse 1. 
 • Bruggen voor langzaam verkeer zoals fietsers en voetgangers. Met een maximale overspanning van 20 meter over wegen en spoor- en waterwegen. Bruggen over provinciale wegen of rijkswegen vallen niet onder gevolgklasse 1. 
 • Overige bovengrondse bouwwerken die geen gebouw zijn. Hiermee bedoelen we wegen (geen viaducten en dergelijke), vaarwegen en stroomvoorziening niet hoger dan 20 meter. Denk aan kleine zendmasten, antennes, keermuren, walmuren, kademuren, gemalen of kleine windmolens. Waterkerende constructies (zoals stuwen en sluizen) vallen er niet onder. 

De hiervoor genoemde bouwwerken vallen niet onder gevolgklasse 1 en vallen dus niet onder de Wkb, als: 

 • Het (beschermde) monumenten zijn. Dit geldt zowel voor rijksmonumenten als voor monumenten die door de gemeente of de provincie zijn aangewezen. Of een bouwwerk een monument is, is terug te vinden in het Rijksmonumentenregister of kunt u navragen bij de gemeente. 
 • Er een melding brandveilig gebruik (gebruiksmelding) verplicht is. 
 • Er in het bouwwerk milieubelastende activiteiten plaatsvinden waar een vergunning voor nodig is. Of er een vergunning nodig is staat in het Besluit activiteiten leefomgeving. 
 • Er is een gelijkwaardige oplossing voor de constructieve veiligheid of de brandveiligheid. Dit wil zeggen dat er een oplossing is die niet standaard in de bouwregelgeving wordt genoemd. 
 • Er is gebruik gemaakt van NEN 6060 of NEN 6079 bij het bepalen van de gebruiksoppervlakte van een brandcompartiment.
 • Alle verbouwactiviteiten vallen in 2024 niet onder de Wkb.