Uw aanslag gemeentelijke belastingen

Ieder jaar ontvangt u de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen, met de rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting en onroerendezaakbelastingen. 

Waarom betaal ik gemeentelijke belastingen?

Dagelijks maakt u gebruik van gemeentelijke voorzieningen, bijvoorbeeld de straat, het riool, de openbare verlichting, de afvalinzameling. Al deze voorzieningen kosten geld. Voor het grootste gedeelte kan de gemeente dit betalen door een bijdrage van de Rijksoverheid. Het overige deel bestaat uit inkomsten die binnenkomen doordat de gemeente heffingen oplegt: de gemeentelijke belastingen.

Vragen over uw WOZ-waarde?

Ieder jaar stelt de gemeente de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of grond vast. De waarde van uw woning voor belastingjaar 2018 is bepaald door een vergelijking met verkoopcijfers van soortgelijke objecten die rond de waardepeildatum 1 januari 2017 zijn gerealiseerd.

U kunt deze verkoopcijfers terugvinden op het taxatieverslag van uw woning. Dit taxatieverslag kunt u opvragen via de digitale belastingbalie.

Inloggen met uw DigiD

Het digitaal loket is persoonlijk. Alleen de eigenaar van een woning, die de WOZ-beschikking op zijn naam heeft gekregen, kan het WOZ-taxatieverslag raadplegen en de bezwaarschriften-hulp gebruiken. U dient bij de digitale belastingbalie in te loggen met uw DigiD-inlogcode om toegang te krijgen.

Wat is DigiD?

Naar de website DigiD voor meer informatie

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Waardevaststelling voor de WOZ

Voor de vaststelling van de WOZ-waarde gelden twee belangrijke tijdstippen. De WOZ-waarde voor het belastingjaar 2018 wordt vastgesteld naar het marktniveau van onroerende zaken op 1 januari 2017. Dit is de waardepeildatum. De waarde wordt vastgesteld aan de hand van verkoopcijfers van vergelijkbare objecten die rond deze waardepeildatum zijn gerealiseerd.

Als er een wijziging aan het object heeft plaatsgevonden in de periode tussen de waardepeildatum (1 januari 2017) en de aanvang van het belastingjaar (1 januari 2018) dan wordt hiermee bij de waardebepaling rekening gehouden. Meer informatie vindt u op de website van de waarderingskamer: Hoe de woz-waarde tot stand komt

Soorten gemeentelijke belastingen

Er zijn verschillende soorten gemeentelijke belastingen die wij heffen. Hieronder geven staat een korte uitleg per belastingsoort.

Onroerendezaakbelastingen

De onroerendezaakbelasting (OZB) worden geheven over binnen de gemeente gelegen onroerende zaken.

Het gaat om twee belastingen:

  • een eigenarenbelasting
  • en een gebruikersbelasting

Wanneer wordt u voor de OZB aangeslagen?

Voor de OZB is de situatie op 1 januari van het belastingjaar bepalend. Dit wil zeggen dat degene die op 1 januari eigenaar en/of gebruiker is, de aanslag voor dat hele jaar moet betalen. Een verkoop of een verhuizing na 1 januari heeft hier geen invloed op. Wel is het bij verkoop gebruikelijk dat de notaris een deel van de eigenarenbelasting verrekent met de nieuwe eigenaar. Dit is echter iets tussen verkoper en koper, de gemeente staat hier buiten.

Eigenaarsdeel

De eigenarenbelasting wordt niet altijd aan de eigenaar opgelegd. Ook degene met bijvoorbeeld een recht van erfpacht, opstal, gebruik en bewoning, of een ander zakelijk recht op de onroerende zaak kan belastingplichtig zijn.

Gebruikersdeel

Het gebruikersdeel van de OZB geldt alleen voor niet-woningen en wordt dus niet in rekening gebracht voor woningen. Ook wanneer een onroerende zaak voor een deel een woning is en deels een niet-woning is (bijvoorbeeld een bedrijf met een woongedeelte), wordt het gebruikersdeel van de OZB niet voor de woning opgelegd. De waarde van het woongedeelte wordt dan uit de totale WOZ-waarde gehaald. Het gebruikersdeel van de OZB wordt in die gevallen dus op basis van een lagere waarde opgelegd.

Hoe wordt de hoogte van de aanslag bepaald?

De hoogte van de aanslag OZB is afhankelijk van de vastgestelde WOZ-waarde van de onroerende zaak. Over deze waarde wordt het tarief in rekening gebracht. De gemeente bepaalt zelf de tarieven voor de OZB naar een percentage van de WOZ-waarde. De gemeenteraad stelt jaarlijks het percentage vast. De hoogte van de WOZ-waarde staat ook op het aanslagbiljet vermeld. Indien u vragen heeft over de hoogte van de WOZ-waarde kunt u daarover HIER meer informatie terugvinden.

Afvalstoffenheffing

De gemeente heeft de verplichting tot het inzamelen en het verwerken van het huishoudelijk afval. Hiervoor wordt voor iedere woning in de gemeente afvalstoffenheffing in rekening gebracht. Ook als u geen huisvuil aanbiedt, moet u afvalstoffenheffing betalen. Er is een verschil in tarief voor een een- of een meerpersoonshuishouden.

Rioolheffing

De belasting wordt geheven van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. De inkomsten van de rioolheffing worden gebruikt voor het beheer, het onderhoud en de vervanging van het rioolstelsel.

Hondenbelasting

Heeft u één of meer honden, dan betaalt u hondenbelasting.