Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het beleid en het bestuur van de gemeente Soest door onderzoek te doen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid. De rekenkamercommissie Soest heeft een positief kritische houding en is onafhankelijk.

De onderzoeken richten zich op drie onderdelen:

 • Rechtmatigheid: voldoet de uitvoering aan de wettelijke kaders en regelgeving?
 • Doelmatigheid: is de voorbereiding en uitvoering van beleid efficiënt verlopen?
 • Doeltreffendheid: zijn de beoogde effecten van het beleid ook daadwerkelijk behaald?

Het eindrapport van een onderzoek wordt aangeboden aan de gemeenteraad en is openbaar. De gemeenteraad beslist over de conclusies en aanbevelingen uit het rapport. De gemeenteraad kan de uitkomsten van een onderzoek gebruiken als extra ondersteuning voor haar sturende en controlerende taak.

De rekenkamercommissie Soest is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR).

De rekenkamercommissie bestaat uit vijf externe leden en wordt bijgestaan door een secretaris/onderzoeker. Voor de externe leden is het werk voor de rekenkamercommissie een nevenfunctie. Zij hebben geen banden met de gemeente Soest en zijn door de raad op 19 december 2019 voor drie jaar benoemd.

De leden van de rekenkamercommissie zijn Harmen Binnema, Judith Calmeijer-Meijburg van Reekum, Betske van Henten-Meijer, Bert Mellema, Joyce Satijn (voorzitter) en Heleen Kuijer (secretaris).

Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Mevrouw drs. J.A. (Joyce) Satijn MPM (voorzitter), Deventer

 • Raadsgriffier gemeente Berkelland

De heer dr. H. (Harmen) Binnema, Utrecht

 • Universitair docent bestuur en beleid, Universiteit Utrecht (hoofdfunctie)
 • Voorzitter Universiteitsraad Universiteit Utrecht
 • Lid rekenkamercommissie Kaag en Braassem
 • Lid rekenkamercommissie Ede
 • Bestuurslid Stichting De Kim
 • Trainer GroenLinks Academie

Mevrouw mr. J. G. (Judith) Calmeyer Meijburg–van Reekum MPM, Utrecht

 • Adjunct-Directeur Geonovum

Mevrouw drs. B. R. (Betske) van Henten-Meijer

 • Secretaris Vereniging Steun Oost-Soemba
 • Scriba Nederlands Gereformeerde Kerken regio Utrecht
 • Interim adjunct griffier gemeente Heerenveen tot en met 1 december 2022
 • Vanaf 1 december 2022 Strategisch raadsadviseur gemeente Heerenveen 

De heer drs. L.J. (Bert) Mellema, Apeldoorn

 • Afdelingshoofd Financiën, Inkoop & Recht bij het waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Lid rekenkamercommissie gemeente Deventer

Jaarlijks maakt de rekenkamercommissie een plan:

 • In het jaarplan 2022 staat welke onderzoeken er mogelijk het komende jaar worden uitgevoerd. Dit is ook het onderzoeksprogramma van de rekenkamercommissie.
 • In het jaarverslag 2021 (pdf, 177 KB) staat beschreven welke onderzoeken en activiteiten de rekenkamercommissie in het voorgaande jaar heeft uitgevoerd. 

NVRR

De rekenkamercommissie Soest is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). Op de website van de NVRR vindt u alle uitgevoerde onderzoeksrapporten van de rekenkamercommissie Soest.

Kunt u een bepaald onderzoeksrapport niet vinden? Stuur dan een mail naar postbus2000@soest.nl, t.a.v. Heleen Kuijer.

Uitgevoerde onderzoeken

2021 Soester Jeugd Geholpen

2021 Soest op de fiets

2020 Jeugdoverlast Soest

2020 De burger goed gehoord

2019 Functioneren en presteren RMN

2018 Doeltreffendheid uitvoering Participatiewet door BBS

2018 Gemeentelijk duurzaamheidsbeleid

2017 Evaluatie Hart van de Heuvelrug

2016 Grip op samenwerkingsverbanden

Onderzoeken van 2015 of eerder

 • 2015 Besluitvorming onder de loep
 • 2015 Subsidie Idea, een open boek?
 • 2013 Voorkomen en aanpakken
 • 2012 Zicht op werk
 • 2011 Betrokken burgers
 • 2010 Riolering, keuzes boven water
 • 2009 Digitaal Dienstbaar *
 • 2009 Kennis van inhuur
 • 2008 Wmo Graadmeter en Wmo Raadweter
 • 2007 Actueel bestemd *
 • 2007 De belaste zaak *
 • 2006 Sturen op Samenwerking *
 • 2006 Treft subsidie doel? *
 • 2006 Aanbesteden Openbaar *

* van deze onderzoeken is een aantal jaren later ook een opvolgingsonderzoek uitgevoerd.

Bent u geïnteresseerd in een onderzoek van 2015 of eerder, stuur dan een mail naar postbus2000@soest.nl t.a.v. Heleen Kuijer.

Per 1 januari 2006 zijn alle gemeenten verplicht een rekenkamer(commissie) te hebben. De basis voor de werkzaamheden van de rekenkamercommissie is vastgelegd in de Gemeentewet en in de, door de gemeenteraad vastgestelde, Verordening Rekenkamercommissie gemeente Soest. U kunt de verordening raadplegen via de decentrale regelgeving op overheid.nl: Verordening rekenkamercommissie Soest.

De rekenkamercommissie Soest heeft een Reglement van Orde opgesteld ten behoeve van de vergaderingen en andere werkzaamheden. Voor voorbereiding en de uitvoering van onderzoek hanteert de rekenkamercommissie een draaiboek (pdf, 244 KB). In het draaiboek worden alle stappen van het onderzoeksproces beschreven. Het draaiboek wordt gebruikt als geheugensteun vooraf en tijdens het onderzoeksproces.

Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig om uw persoonsgegevens te verwerken. De rekenkamercommissie is verantwoordelijk voor een juiste en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De rekenkamercommissie onderschrijft daarbij de privacystatement van de gemeente Soest.