Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie draagt bij aan de kwaliteit van het beleid en het bestuur van de gemeente Soest. Dit doet zij door onderzoek te doen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid. De rekenkamercommissie Soest heeft een positief kritische houding en is onafhankelijk.  

Een onderzoek bestaat uit drie onderdelen:  

 • Rechtmatigheid: voldoet de uitvoering aan de wettelijke kaders en regelgeving?  
 • Doelmatigheid: is de voorbereiding en uitvoering van beleid efficiënt verlopen?  
 • Doeltreffendheid: zijn de beoogde effecten van het beleid ook behaald?  

Het eindrapport van een onderzoek gaat naar de gemeenteraad en is openbaar. De gemeenteraad beslist over de conclusies en aanbevelingen uit het rapport. De gemeenteraad kan de uitkomst van een onderzoek gebruiken voor haar sturende en controlerende taak.  

De rekenkamercommissie Soest is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR).

De rekenkamercommissie bestaat uit vijf leden en een secretaris/onderzoeker. Voor de leden is het werk voor de rekenkamercommissie een nevenfunctie. Zij hebben geen banden met de gemeente Soest. De leden zijn door de raad op 19 december 2019 voor drie jaar benoemd.  

De leden van de rekenkamercommissie zijn:   

 • Joyce Satijn (voorzitter)    
 • Harmen Binnema  
 • Judith Calmeijer-Meijburg van Reekum  
 • Betske van Henten-Meijer  
 • Bert Mellema  
 • Heleen Kuijer (secretaris)  

Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Mevrouw drs. J.A. (Joyce) Satijn MPM (voorzitter), Deventer

 • Raadsgriffier gemeente Berkelland

De heer dr. H. (Harmen) Binnema, Utrecht

 • Universitair docent bestuur en beleid, Universiteit Utrecht (hoofdfunctie)
 • Voorzitter Universiteitsraad Universiteit Utrecht
 • Lid rekenkamercommissie Kaag en Braassem
 • Lid rekenkamercommissie Ede
 • Bestuurslid Stichting De Kim
 • Trainer GroenLinks Academie

Mevrouw mr. J. G. (Judith) Calmeyer Meijburg–van Reekum MPM, Utrecht

 • Adjunct-Directeur Geonovum

Mevrouw drs. B. R. (Betske) van Henten-Meijer

 • Secretaris Vereniging Steun Oost-Soemba
 • Scriba Nederlands Gereformeerde Kerken regio Utrecht
 • Interim adjunct griffier gemeente Heerenveen tot en met 1 december 2022
 • Vanaf 1 december 2022 Strategisch raadsadviseur gemeente Heerenveen 

De heer drs. L.J. (Bert) Mellema, Apeldoorn

 • Afdelingshoofd Financiën, Inkoop & Recht bij het waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Lid rekenkamercommissie gemeente Deventer

Elk jaar maakt de rekenkamercommissie een plan:  

In het jaarplan 2022 staat de planning voor onderzoeken die de rekenkamercommissie mogelijk gaat uitvoeren. Dit is ook het onderzoeksprogramma van de rekenkamercommissie.  

In het jaarverslag 2021 (pdf, 177 KB) staat welke onderzoeken en activiteiten de rekenkamercommissie in 2021 heeft uitgevoerd.  

NVRR

De rekenkamercommissie Soest is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). Op de website van de NVRR vindt u alle uitgevoerde onderzoeksrapporten van de rekenkamercommissie Soest.

Kunt u een bepaald onderzoeksrapport niet vinden? Stuur dan een mail naar postbus2000@soest.nl, t.a.v. Heleen Kuijer.

Uitgevoerde onderzoeken

2022 Toegankelijkheid Digitale Dienstverlening

2021 Soester Jeugd Geholpen

2021 Soest op de fiets

2020 Jeugdoverlast Soest

2020 De burger goed gehoord

2019 Functioneren en presteren RMN

2018 Doeltreffendheid uitvoering Participatiewet door BBS

2018 Gemeentelijk duurzaamheidsbeleid

2017 Evaluatie Hart van de Heuvelrug

2016 Grip op samenwerkingsverbanden

Onderzoeken van 2015 of eerder

 • 2015 Besluitvorming onder de loep
 • 2015 Subsidie Idea, een open boek?
 • 2013 Voorkomen en aanpakken
 • 2012 Zicht op werk
 • 2011 Betrokken burgers
 • 2010 Riolering, keuzes boven water
 • 2009 Digitaal Dienstbaar *
 • 2009 Kennis van inhuur
 • 2008 Wmo Graadmeter en Wmo Raadweter
 • 2007 Actueel bestemd *
 • 2007 De belaste zaak *
 • 2006 Sturen op Samenwerking *
 • 2006 Treft subsidie doel? *
 • 2006 Aanbesteden Openbaar *

* van deze onderzoeken is een aantal jaren later ook een opvolgingsonderzoek uitgevoerd.

Bent u geïnteresseerd in een onderzoek van 2015 of eerder, stuur dan een mail naar postbus2000@soest.nl t.a.v. Heleen Kuijer.

Elke gemeente heeft verplicht een rekenkamer(commissie). De basis voor de werkzaamheden van de rekenkamercommissie staat in de Gemeentewet. En in de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Soest. De verordening staat op overheid.nl: Verordening rekenkamercommissie Soest.

De rekenkamercommissie Soest heeft een Reglement van Orde opgesteld voor de vergaderingen en andere werkzaamheden. Voor voorbereiding en de uitvoering van onderzoek hanteert de rekenkamercommissie een een draaiboek (pdf, 248 KB). In het draaiboek staan alle stappen van het onderzoeksproces. Het draaiboek is een geheugensteun vooraf en tijdens het onderzoek.  

Om onze activiteiten goed uit te voeren, is het soms nodig om uw persoonsgegevens te verwerken. De rekenkamercommissie is verantwoordelijk voor een juiste en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens volgens Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De rekenkamercommissie hanteert de privacystatement van de gemeente Soest.