Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het beleid en het bestuur van de gemeente Soest door onderzoek te doen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid. De rekenkamercommissie Soest heeft een positief kritische houding en is onafhankelijk.

De onderzoeken richten zich op drie onderdelen:

  • Rechtmatigheid: voldoet de uitvoering aan de wettelijke kaders en regelgeving?
  • Doelmatigheid: is de voorbereiding en uitvoering van beleid efficiënt verlopen?
  • Doeltreffendheid: zijn de beoogde effecten van het beleid ook daadwerkelijk behaald?

Het eindrapport van een onderzoek wordt aangeboden aan de gemeenteraad en is openbaar. De gemeenteraad beslist over de conclusies en aanbevelingen uit het rapport. De gemeenteraad kan de uitkomsten van een onderzoek gebruiken als extra ondersteuning voor haar sturende en controlerende taak.

De rekenkamercommissie Soest is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR).