Privacy

De gemeente Soest is verantwoordelijk voor een juiste en zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens en die van uw kind(eren). Dit staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Persoonsgegevens

De gemeente Soest verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 1 van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze taken uit te oefenen. Daarbij kunt u denken aan naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen.

Daarnaast hebben wij uw persoonsgegevens ook nodig voor bijvoorbeeld de afgifte van een paspoort. Of het verstrekken van een uitkering, de gemeentelijk belastingen of toekennen van een voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

De gemeente Soest maakt gebruik van uw persoonsgegevens als zij deze kan baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan gegevens te verwerken voor een taak van algemeen belang. Of in het kader van het uitoefenen van openbaar gezag.

De gemeente Soest heeft verschillende taken. Bijvoorbeeld als het gaat om het verlenen van vergunningen of voorzieningen of de afgifte van documenten. Deze taken staan in verschillende wetten, bijvoorbeeld de Participatiewet, de Omgevingswet of de Wet basisregistratie personen.

Voor de uitvoering van onze taken kan het noodzakelijk zijn dat wij  informatie delen met andere partijen. U kunt hierbij denken aan het reinigingsbedrijf Midden Nederland maar ook indien nodig met andere professionele hulpverleners.

Deze verstrekking vindt alleen plaats als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de taak van de gemeente Soest. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Hiermee zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven  verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan misbruik, verlies en onbevoegde toegang.

Deze maatregelen zijn, volgens de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

De gemeente Soest bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Uitgangspunten hierbij zijn de Archiefwet en de VNG selectielijst.

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg) staan een aantal rechten. Zo heeft u het recht om uw persoonsgegevens:

  • in te zien
  • aan te laten passen
  • te laten verwijderen
  • bezwaar te maken tegen het gebruik.

Lees hier meer over op de pagina Privacyverzoek AVG of Wpg.

Een overzicht van alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de gemeente Soest kunt u vinden in het register van verwerkingen.

De gemeente Soest heeft een goede beveiliging van persoonsgegevens die de gemeente gebruikt. Toch kan het gebeuren dat er inbreuk komt op onze beveiliging. Bijvoorbeeld door een hack, waardoor persoonsgegevens in verkeerde handen komen. Dit heet een datalek.

Lees meer over datalekken, de meldplicht en wat u kunt doen als u een datalek heeft ontdekt.