Privacy

De gemeente Soest is verantwoordelijk voor een juiste en zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens en die van uw kind(eren) op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Persoonsgegevens

De gemeente Soest verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 1 van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. De gemeente Soest gebruikt uw persoonsgegevens om haar taken te kunnen uitoefenen. Daarbij kunt u denken aan naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen, maar ook aan persoonsgegevens voor de uitvoering van de taken van de gemeente. U kunt hierbij denken aan de afgifte van een paspoort, het verstrekken van een uitkering, de gemeentelijke belastingen of het toekennen van een voorziening op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.