Bomen kappen

U wilt een boom kappen, rooien, snoeien, verplanten of dunnen. Daar is bijna altijd een vergunning voor nodig. Dit geldt ook voor zieke en dode bomen.

Vergunning nodig

Er is altijd een vergunning nodig in de volgende situaties:

  • Het gaat om een monumentale boom. Kijk hiervoor op de bomenkaart (pdf, 6 MB).
  • Het gaat om een boom in een beschermde bomenstructuur zoals parkwijk, laan of gebied met een stamomtrek van 30 centimeter of meer. Kijk hiervoor op de bomenkaart (pdf, 6 MB).
  • De boom heeft een stamomtrek vanaf 80 centimeter op percelen met een kavelgrootte van meer dan 175 vierkante meter.

Neem bij vragen over de bomenkaart contact met ons op. Bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11.

Een stamomtrek wordt altijd gemeten op 1.30 meter boven het maaiveld:

Vergunningvrij

U hoeft geen vergunning aan te vragen bij:

U heeft geen vergunning nodig als de omtrek van de stam op 1.30 meter hoogte kleiner is dan 30 centimeter.

Staat de boom op een perceel dat kleiner is dan 175 m², dan hoeft u geen vergunning aan te vragen tenzij er sprake is van een beschermde boom. Dat zijn monumentale bomen of bomen die onderdeel uitmaken van een parkwijk. Kijk hiervoor op de bomenkaart (pdf, 6 MB).

Is het perceel waar de boom op staat groter dan 175 m², maar is de stamomtrek minder dan 80 cm, gemeten op 1.30 meter boven maaiveld, dan is er geen vergunning vereist.

Vergunning aanvragen

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling vergunning en handhaving. Bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11.

Omgevingsloket

Beslistermijn

De beslissing op uw aanvraag ontvangt u meestal binnen acht weken. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen zes weken na de verzenddatum van de vergunning. 

Heeft u een omgevingsvergunning gekregen? Dan hebben omwonenden nog zes weken de tijd om hiertegen bezwaar in te dienen. Pas na deze termijn kunt u beginnen met de werkzaamheden.

Kosten

Soort vergunning Kosten (euro)
kapvergunning 126,20

Vormsnoei betekent het ingrijpend snoeien in de kroon van een volwassen boom. Dit kan een risico opleveren voor de gezondheid van de boom.

Daarom moet voor het snoeien van meer dan 20 procent van de kruin een vergunning worden aangevraagd.

Ook dit regelt u via het Omgevingsloket.

Woont u buiten de bebouwde kom, dan moet u mogelijk een kapmelding of melding Verordening Natuur en Landschap doen vanuit de Wet Natuurbescherming bij de provincie Utrecht.