Omgevingsplan

Voor 1 januari 2024 werkten we met bestemmingsplannen, nu werken we met een omgevingsplan. In het plan staat wat er op welke plek mag. In het omgevingsplan staan (op termijn) alle gemeentelijke regels die gelden in de fysieke leefomgeving. Het plan regelt of je bijvoorbeeld ergens mag bouwen, hoe hoog onder welke voorwaarden en of je hier bijvoorbeeld een vergunning voor nodig hebt. In het omgevingsplan maakt de gemeente aan inwoners en ondernemers duidelijk welke ontwikkelingen en initiatieven mogelijk zijn binnen een gebied. Het is een juridisch document. 

Animatie omgevingsplan

In de volgende animatie krijgt u meer uitleg over een omgevingsplan.

Onze omgeving maken we samen.
De Omgevingswet.

Omgevingsvisie en omgevingsplan.

In Nederland bestaan veel wetten
en regels over onze fysieke leefomgeving.

Vanaf 1 januari 2024 staan
de regels samen in een nieuwe wet.

De Omgevingswet.

Eén wet, één digitaal loket
voor informatie en aanvragen.

Gemeenten maken
onder de nieuwe wet een omgevingsvisie.

In de Omgevingsvisie staan de ambities over de toekomst...

van de leefomgeving van de gemeente.

De gemeente betrekt haar inwoners
en bedrijven bij het maken van de omgevingsvisie.

Dat noemen we participatie.

Vervolgens zet de gemeente
deze ambities om in concrete plannen.

Deze plannen en regels vindt
u in het Omgevingsplan van uw gemeente.

Het omgevingsplan vervangt
de bestemmingsplannen van de gemeente...

en bevat ook
regels voor inwoners en bedrijven.

Daarnaast staan er regels in over het milieu.

Wat staat er in het omgevingsplan?

In een omgevingsplan staan bijvoorbeeld
regels over bouwen,

geluid, geur, bodem
en duurzaamheidsmaatregelen.

Hiervoor gelden vaak standaard normen.

Maar onder de Omgevingswet heeft
de gemeente meer mogelijkheden...

om daarvan af te wijken als een situatie of gebied daarom vraagt.

Bijvoorbeeld strengere geluidsnormen in een woongebied...

en minder streng in een industriegebied.

Kortom, in het omgevingsplan brengt
een gemeente in kaart...

welke ontwikkelingen en initiatieven
mogelijk zijn binnen een gebied.

Zo is het duidelijk voor inwoners en ondernemers.

U vindt het omgevingsplan in het nieuwe digitale Omgevingsloket.

Hier vindt u informatie over de regels en plannen...

van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk.

Hebt u een plan of idee voor uw omgeving?

In het Omgevingsloket checkt u of u
een vergunning nodig hebt of een melding moet doen.

In datzelfde loket doet u
daarna uw aanvraag.

Het omgevingsplan vindt u in het
Omgevingsloket onder Regels op de kaart.

Meer weten over de Omgevingswet
en het omgevingsplan?

Kijk op de website van uw gemeente.

Onze omgeving maken we samen.
De Omgevingswet.

Officiële publicaties

In het Omgevingsloket kunt u zien welk (deel van het) omgevingsplan van de gemeente Soest op dit moment in ontwerp of definitief is vastgesteld.  

Zienswijze indienen

Als de gemeente iets wil veranderen aan het omgevingsplan dan doen we dit altijd via een officiële procedure. U heeft zes weken de tijd na de publicatie om op het (ontwerp)wijzigingsbesluit te reageren. We noemen dit ook wel het indienen van een zienswijze. We publiceren het (ontwerp) wijzigingsbesluit op twee manieren: via het Omgevingsloket en in De Soester Courant.

Omgevingsplan inzien

Via het Omgevingsloket kunt u het omgevingsplan van de gemeente Soest bekijken. Dit kan op adres of postcode. Ook staan er regels in van het rijk, de provincie en het waterschap. Deze staan overzichtelijk bij elkaar. 

Waarschuwing:

Situatie voor 1 januari 2024

Heeft u gereageerd op een plan dat voor 1 januari 2024 ter inzage is gelegd? Dan valt uw reactie niet onder de huidige Omgevingswet, maar onder de oude wetgeving. U kunt in ons webarchief de oude regeling van bestemmingplannen terugvinden.

Komt u er niet uit? Dan kunt u ook met een van de medewerkers van het Omgevingsloket uw ideeën bespreken. Maak hiervoor wel eerst een afspraak. Bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11.