Omgevingsvergunning bouwen

Heeft u bouw- of verbouwplannen? Voor veel bouwwerkzaamheden heeft u een omgevingsvergunning nodig. Uw plannen moeten passen in het bestemmingsplan van de gemeente en voldoen aan de eisen van welstand.

De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. Er zijn drie mogelijkheden:

 • Vergunningsvrij bouwen of verbouwen
 • omgevingsvergunning voor het bouwen, reguliere procedure. Meestal volgt de omgevingsvergunning de reguliere procedure. Ook bij een beschermd stads- of dorpsgezicht
 • omgevingsvergunning voor het bouwen, uitgebreide procedure. Deze procedure is nodig in deze gevallen
  • bij een grote afwijking van het bestemmingsplan
  • als het bouwwerk moet voldoen aan milieueisen
  • bij een monument
  • het gebouw wordt een dagverblijf voor kinderen of gehandicapten, of nachtverblijf (in de zorg, of hotel en recreatie). Dit heeft te maken met de brandveiligheid

Vooroverleg: vooraf zekerheid

Twijfelt u of uw aanvraag voor een omgevingsvergunning zal worden goedgekeurd? Of dat uw wens in het bestemmingsplan past? Dan kunt u vragen om een vooroverleg. Dit doet u met het Formulier verzoek om vooroverleg (pdf, 168 kB).

Wat levert u in?

 • eventueel: een natuurbeschermingsvergunning of –ontheffing*
 • de plattegronden van iedere verdieping van het bouwwerk
 • de bestemming van de ruimten en gebouwen
 • de lengte- en dwarsdoorsneden
 • alle gevelaanzichten en de hoogte van het bouwwerk
 • de principedetails (gegevens over het uiterlijk van het gebouw)
 • een tekening van hoe het er nu uit ziet
 • hoe het bouwwerk eruit komt te zien (de hoofdlijnen of het principe van de constructie, inclusief berekeningen)
 • de technische informatie die bewijst dat het bouwwerk voldoet aan het laatste Bouwbesluit

Gaat u nieuwbouwwoningen bouwen? Of kantoren van 100m² of groter? Doe dan een milieuprestatieberekening en een energieprestatieberekening bij uw aanvraag.

U kunt uw gegevens, tekeningen en formulieren ook elektronisch opsturen. Zorg ervoor dat de bestanden niet verder aangepast kunnen worden ('alleen lezen' of 'read only').

De omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in uw aanvraag. U heeft twee keuzes:

 1. U vraagt bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing aan. De provincie beoordeelt alleen de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur.
 2. U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. Daarbij vraagt u om ook een natuurtoets uit te voeren. Dit betekent dat de gemeente ook de gevolgen voor de natuur beoordeelt. Hiervoor vraagt de gemeente bij de provincie om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De gemeente neemt de vvgb mee in het besluit op uw aanvraag. Weigert de provincie de vvgb af te geven? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.

Kosten

Een vooroverleg kost € 154,55.

De kosten van een omgevingsvergunning variëren. Er wordt een vastrechtbedrag van € 154,55 berekend. Per € 1.000,- bouwkosten komt hier een bedrag van € 26,60 bij. Eventueel kunnen er extra kosten bij komen voor een ontheffing of voor de beoordeling van rapporten.

(Tarieven 2019)

Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Er geldt een landelijk maximum voor plankosten.

Beslistermijn

De meeste vergunningen volgen de reguliere procedure. U hoort binnen maximaal acht weken of u de vergunning krijgt. Dit heet de beslistermijn.
De beslistermijn van een complexe aanvraag is maximaal zes maanden.
Beide beslistermijnen kunnen eenmaal worden verlengd met zes weken.

Is uw aanvraag niet compleet? Dan hoort u van ons welke gegevens ontbreken. De tijd die u nodig heeft om de aanvullende gegevens aan te leveren wordt bij de beslistermijn opgeteld.

Bezwaar en beroep

Bij de omgevingsvergunning zijn twee procedures. U kunt binnen zes weken een bezwaarschrift indienen of een uitgebreide procedure starten.

Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen zes weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van zes weken? Dan is de vergunning definitief.

Geluidsoverlast

Als u bouw- en sloopwerkzaamheden uitvoert, moet u geluidsoverlast zoveel mogelijk voorkomen. Bouw- of sloopwerkzaamheden met een geluidsniveau van 60 dB(A) of hoger mag u alleen uitvoeren op werkdagen tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Er geldt een maximaal aantal dagen waarop u dit geluidsniveau mag produceren. Het maximale aantal dagen hangt af van het aantal dB(A):

 • 60-65 dB(A): maximaal 50 dagen
 • 65-70 dB(A): maximaal 30 dagen
 • 70-75 dB(A): maximaal 15 dagen
 • 75-80 dB(A): maximaal 5 dagen

U kunt een vergunning aanvragen bij de gemeente als u:

 • bouw- en sloopwerkzaamheden uit wilt voeren op werkdagen tussen 19.00 en 7.00 uur
 • bouw- en sloopwerkzaamheden uit wilt voeren op zaterdag, zondag of een feestdag
 • het maximale aantal dagen waarop u geluid van 60 of meer dB(A) mag maken wilt verlengen
 • apparaten wilt gebruiken die dag en nacht werken, zoals een grondwaterpomp