Omgevingsvergunning voor (ver)bouwen en slopen

Bent u van plan om een bedrijf te starten of te (ver)bouwen, wilt u iets aanleggen (oprit, weg, sloot), slopen of een boom kappen? Dan moet u meestal een omgevingsvergunning aanvragen.

Bouwen

Wilt u gaan bouwen, dan moet u bij de gemeente nagaan of het past binnen het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan). Daarnaast moet een bouwwerk voldoen aan bouwtechnische regels. Onder de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zijn er twee aparte activiteiten waarvoor u een vergunning nodig heeft. Bouwen bestaat uit een technisch deel en een ruimtelijk deel. Soms is er in plaats van de technische vergunning alleen een melding vereist, maar dan moet u wel een kwaliteitsborger inschakelen. Meer hierover leest u op de pagina Wkb.

Vooroverleg

Wilt u weten of uw plan haalbaar is, voordat u een definitieve aanvraag indient? Dan kunt u vragen om een vooroverleg met de gemeente.

Omgevingsvergunning aanvragen

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. U heeft hiervoor DigiD (inwoners) of eHerkenning (ondernemers) nodig. De kosten van een omgevingsvergunning variëren.

Naar het omgevingsloket

Heeft u uw aanvraag ingediend, dan wordt deze doorgestuurd aan de gemeente. De meeste vergunningen volgen de reguliere procedure. U hoort binnen maximaal acht weken of u de vergunning krijgt. Dit heet de beslistermijn.

De beslistermijn van een complexe aanvraag is maximaal zes maanden. Beide beslistermijnen kunnen eenmaal worden verlengd met zes weken.

Als u de omgevingsvergunning heeft gekregen en de vergunning is in werking getreden, dan kunt u beginnen. Staat er in uw omgevingsvergunning dat u de werkzaamheden moet melden, dan regelt u dit via de pagina Meld het werk.

U meldt zowel de start als het einde van de werkzaamheden.

Wilt u een openbare inrichting, bijvoorbeeld een hotel, café of restaurant, pension, cafetaria, snackbar buurthuis of clubhuis starten of overnemen? Of verandert er iets in uw (horeca)bedrijf? Dan moet u een exploitatievergunning aanvragen, ook als u geen alcohol schenkt.

Voor archeologische vindplaatsen, gemeentelijke monumenten en waardevolle bomen heeft de gemeente regels. Kijk eerst of uw bouwplan hiermee te maken heeft:

Wilt u werkzaamheden uitvoeren in een gebied met landschappelijke, cultuurhistorische of archeologische waarde? Dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning voor het aanleggen nodig. Ga hiervoor naar het Omgevingsloket.

Bij de bekendmaking van het besluit staat wat u kunt doen als u het niet met het besluit eens bent. Tegen een omgevingsvergunning waarbij de reguliere procedure van toepassing is kunt u bezwaar maken. U kunt binnen zes weken een bezwaarschrift indienen.  

Meer informatie vindt u op bezwaar maken tegen besluit.

Bij de uitgebreide procedure kunt u eerst uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit geven. Doe dit binnen zes weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechter.