Omgevingsvergunning voor (ver)bouwen en slopen

Bent u van plan om een bedrijf te starten of te (ver)bouwen, wilt u iets aanleggen (oprit, weg, sloot), slopen of een boom kappen? Dan moet u meestal een omgevingsvergunning aanvragen.

Doe eerst de vergunningcheck via het Omgevingsloket. Zo ziet u meteen of u een omgevingsvergunning nodig heeft, een melding moet doen of geen vergunning nodig heeft.

Doe de vergunningcheck

Vergunningvrij bouwen

Komt uit de vergunningcheck en de aanvullende regels van de gemeente dat u geen vergunning nodig heeft of geen melding hoeft te doen? Dan kunt u meteen beginnen.

Vooroverleg

Wilt u weten of uw plan haalbaar is, voordat u een definitieve aanvraag indient? Dan kunt u vragen om een vooroverleg met de gemeente.

Omgevingsvergunning aanvragen

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. U heeft hiervoor DigiD (inwoners) of eHerkenning (ondernemers) nodig. De kosten van een omgevingsvergunning variëren.

Naar het omgevingsloket

Heeft u uw aanvraag ingediend, dan wordt deze doorgestuurd aan de gemeente. De meeste vergunningen volgen de reguliere procedure. U hoort binnen maximaal acht weken of u de vergunning krijgt. Dit heet de beslistermijn.

De beslistermijn van een complexe aanvraag is maximaal zes maanden. Beide beslistermijnen kunnen eenmaal worden verlengd met zes weken.

Als u de omgevingsvergunning heeft gekregen en de vergunning is in werking getreden, dan kunt u beginnen. Staat er in uw omgevingsvergunning dat u de werkzaamheden moet melden, dan regelt u dit via de pagina Meld het werk.

U meldt zowel de start als het einde van de werkzaamheden.

Wilt u een openbare inrichting, bijvoorbeeld een hotel, café of restaurant, pension, cafetaria, snackbar buurthuis of clubhuis starten of overnemen? Of verandert er iets in uw (horeca)bedrijf? Dan moet u een exploitatievergunning aanvragen, ook als u geen alcohol schenkt.

Voor archeologische vindplaatsen, gemeentelijke monumenten en waardevolle bomen heeft de gemeente regels. Kijk eerst of uw bouwplan hiermee te maken heeft:

Wilt u werkzaamheden uitvoeren in een gebied met landschappelijke, cultuurhistorische of archeologische waarde? Dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning voor het aanleggen nodig. Ga hiervoor naar het Omgevingsloket.

Bij de omgevingsvergunning zijn twee procedures. U kunt binnen zes weken een bezwaarschrift indienen of een uitgebreide procedure starten. Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen zes weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Meer informatie vindt u op bezwaar maken tegen besluit.