Subsidies

Budget maatschappelijk cultureel belang

Een organisatie kan subsidie aanvragen voor een activiteit ter bevordering van het maatschappelijk cultureel belang.

Burgerinitiatieven

Heeft u een mooi initiatief voor Soest of Soesterberg? Een project waar uw buurt of het dorp echt iets aan heeft? Dan willen wij u daar graag bij helpen.

Culturele projecten

Bent u een rechtspersoon en organiseert u een groot of meerjaren cultureel project? Dan kunt u een projectsubsidie aanvragen.

Deskundigheidsbevordering vrijwilligers

Een Soester organisatie kan een subsidie aanvragen voor deskundigheidsbevordering van hun vrijwilligers.

Energiesubsidies

Er zijn interessante landelijke regelingen om duurzame maatregelen die u aan uw woning neemt te financieren. Kijk hoe u kunt besparen en welke subsidies er zijn bij de Energiesubsidiewijzer.

Innovatiefonds Sociaal Domein

Bent u een maatschappelijke organisatie, onderneming of vereniging en heeft u een idee dat inwoners van Soest zorg en ondersteuning biedt en dichter bij elkaar brengt? Dan kunt u ondersteuning vragen uit het Innovatiefonds sociaal domein.

Jeugdcultuurfonds

Het Jeugdfonds betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten of iets creatief te doen. ,

Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds is bedoeld voor kinderen die het thuis niet breed hebben. Het fonds betaalt de kosten die nodig zijn om kinderen van zes tot achttien jaar te kunnen laten sporten

Subsidie afkoppelen verhard oppervlak

U kunt een subsidie aanvragen als u ervoor zorgt dat regenwater van een schoon oppervlak (denk aan uw dak, terras of oprit) niet meer op het gemengde riool wordt geloosd.

Subsidie groene daken

Groene daken houden meer regenwater vast waardoor het rioolstelsel minder wordt belast. Als u een dak aanlegt dat begroeid is met planten, kunt u subsidie krijgen van de gemeente.

Subsidie schoolsporttoernooien

Een sportvereniging kan een subsidie aanvragen voor het organiseren van schoolsporttoernooien

Subsidie regentonnen en compostvaten

Als u een regenton of compostvat aanschaft bij één van de aangesloten winkels, kunt u de btw terugvragen.

100-stoelenregeling

Een instelling kan een subsidie aanvragen voor een optreden van culturele aard.